Arkusz hospitacji opiekuna stażu
Nowe zadania i obowiązki opiekuna stażu w procesie awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Przekazuję go Państwu celem ewentualnego wykorzystania podczas obserwacji wszystkich lekcji prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego.Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu umożliwiła mi poznanie ciekawych metod i form pracy z dzieckiem.. Zdarza się, że są to osoby reprezentujące inną specjalność, a więc może być im obca metodologia przeprowadzenia hospitacji.Hospitowanie lekcji języka obcego u nauczyciela stażysty Znowelizowana Karta Nauczyciela i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03.08.2000 r. wprowadziły nową funkcję w polskim szkolnictwie: opiekuna stażu, którym może zostać w świetle przepisów prawnych nauczyciel mianowany lub dyplomowany.. 1 Kontrakt-umowa; Zał.. W załącznikach daję propozycję przykładowego arkusza obserwacji, gdzie wpisuje się elementy, jakie będą podlegały obserwacji oraz spostrzeżenia nauczyciela kontraktowego w trakcie lekcji.Opiekun stażu.. Opracowanie mgr Daniel Starego.. Nauczyciel prowadzący zajęcia.. Jeśli w ramach własnego rozwoju zawodowego podjęłaś się funkcji opiekuna stażu, to materiał który przedstawiamy może być Ci bardzo pomocny w pełnieniu tej odpowiedzialnej funkcji.Wprawdzie przepisy regulujące awans zawodowy nauczycieli nie przewidują wprost konieczności obserwacji lekcji przez nauczyciela kontraktowego realizującego staż na stopień mianowanego, niemniej jednak takie narzędzie może być wykorzystywane w celu realizacji obowiązków nałożonych na tego nauczyciela.Kalendarz hospitacji: -ustalany odrębnie z opiekunami stażu i nauczycielami stażystami - w celu zebrania informacji o pracy nauczyciela do oceny jego dorobku zawodowego za okres stażu (hospituje dyrektor szkoły);- zostanie ustalony po konsultacji z nauczycielami wg tematyki;Zamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli..

Trzy lata temu byłam opiekunem stażu.

1 Kontrakt-umowa; Zał.. 3 Arkusz kart hospitacyjnych dla stażysty; Zał.. Arkusz obserwacji zajęć.. 5 Karty Nauczyciela zadaniem opiekuna stażu jest teraz udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego awansującego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym tego nauczyciela wypracowanym przez niego w okresie odbywania stażu.Katalog Renata Domal, 2012-08-03 Wieruszów Awans zawodowy, Arkusze Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystęMieczysława Ożóg; miejscowość: Skawina; dział: Kontrakt z opiekunem stażu; nr: 14771 Karta hospitacji prowadzona przez nauczyciela opiekuna stażu | tekst nr 14771 Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.Poradnik opiekuna stażu; Zał.. U nas tak jest praktykowane w szkole.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu..

5 Dekalog opiekuna stażu; Zał.

Po każdym zaś działaniu omawiałyśmy przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.Cele hospitacji diagnozującej: a) Ocena osiągnięć uczniów związanych z działem.. Wydajność ekologiczną.. Arkusz nr 1 plik zip co napisac w arkuszu samooceny z praktyk:Obecnie hospitacje zajęć nauczycieli stażystów i kontraktowych należą do obowiązków opiekunów stażu, a więc nauczycieli mianowanych, którym dyrektor szkoły powierzył dodatkową funkcję.. Zgodnie z nową treścią art. 9c ust.. W naszym serwisie każda zmiana prawna dotycząca oświaty znajduje odzwierciedlenie w postaci nowej dokumentacji - tj. arkuszy, programów, planów czy procedur - podzielonej na praktyczne zestawy niezbędne w .Zadania opiekuna stażu..

6 Kodeks etyczny opiekuna stażu; Zał.

Arkusze obserwacji dobierane są w zależności od rodzaju hospitacji i mogą ulegać zmianom.. 2 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty; Zał.. Obserwacja (poza kontrolną i oceniającą) jest zapowiadana, a jej przebieg jest uzgadniany z nauczycielem podczas rozmowy przed obserwacją.. Z arkuszem obserwacji nauczyciel zostaje zapoznany w trakcie rozmowy .. Takie kwestie ustala się z opiekunem stażu lub dyrektorem.. Opiekun powinien: zapoznać stażystę z procedurą uzyskania awansu, pomóc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, wspierać nauczyciela w rytmicznej realizacji zaplanowanych zadań.. W przypadku zajęć, na których prezentowane są osiągnięcia uczniów, na obserwacjęObowiązki opiekuna stażu.. Zastosować wzór na.. Wówczas nie było określonego limitu, ale na zasadzie umowy miałam przynajmniej raz obserwowane różne zajęcia, które prowadziłam włącznie z zajęciami wynikającymi z dodatkowego przydziału czynności (np. zebranie samorządu).. Przekładamy przepisy na obowiązki dyrektorów.. Arkusz obserwacji i rozmowy przed i po obserwacyjnej zajęć integracyjnych z .FUNKCJI OPIEKUNA STAŻU Obok odpowiedniego zestawu predyspozycji osobowoœciowych oraz odpowiedniego zestawu kompetencji merytorycznych i metodycznych, zadania oraz kompetencje na-uczyciela opiekuna okreœlaj¹ równie¿ konkretne uwarunkowania prawne..

4 Arkusz kart hospitacyjnych dla opiekuna stażu Zał.

Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze.. Podgląd stron.. 7 Projekt oceny stażu nauczyciela kontraktowegoOpiekun stażu - zgodnie z ustalonym z nauczycielem odbywającym staż planem współpracy.. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć jest jednym z niezbędnych wymagań do uzyskania stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego.Poradnik opiekuna stażu; Zał.. Opublikowano: 17 stycznia 2017 roku .. Przedstawiamy arkusz obserwacji zajęć, który jest całkowicie uniwersalny, gdyż daje możliwość w formie opisowej dokonać posumowania obserwowanych zajęć.Re: hospitacje opiekuna stażu Post autor: elabelfera » 2008-06-09, 18:32 prawo do hospitacji ma wyłącznie dyrektor szkoły lub inna osoba wykonujaca funkcje zwiazane z nadzoremArkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.. Plik Arkusz obserwacji zajęcia prowadzonego przez nauczyciela.doc na koncie użytkownika kasiaczysz • folder opiekun stażu • Data dodania: 15 sie 2010Opiekun stażu - zgodnie z ustalonym z nauczycielem odbywającym staż planem współpracy.. 2 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty; Zał.. 4 Arkusz kart hospitacyjnych dla opiekuna stażu Zał.. 4.Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Awans zawodowy, Warsztat pracy.. ukierunkować działania nauczyciela w zakresie wzbogacania jego warsztatu, dzielić się swoim doświadczeniem zawodowym,Z OBSERWACJI LEKCJI PROWADZONYCH PREZ OPIEKUNA STAŻU ORAZ INNYCH NAUCZYCIELI PG W OLSZANCE.. 5 Dekalog opiekuna stażu; Zał.. 7 Projekt oceny stażu nauczyciela kontraktowegoOpiekun stażu może tą pracę opiekuńczą wykorzystać w planowaniu własnego rozwoju zawodowego i dołączyć do dokumentacji spełniania wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego materiały wypracowane w trakcie pełnienia funkcji opiekuna jeśli dopiero planuje rozpocząć własny staż, a już pełni tę funkcję.Nie ma wytycznych, jak powinien wyglądać arkusz obserwacji lekcji.. 6 Kodeks etyczny opiekuna stażu; Zał.. W rzeczywistoœci chodzi o dwa zapisy z art. 9c Karty nauczyciela: zust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt