Tomaszewski interpretacja integralna pdf
5 Por. np. Jadwiga Paja-Stach, O kulturze muzycznej.. Dopiero wiek XIX przynosi wzmożone zainteresowanie twórców komponowaniem utworów organowych.Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej KARTA PRZEDMIOTU I.. cit., s. 22.Słownik języka polskiego PWN - znaczenie słów, ich pisownia, odmiana i pochodzenie, frazeologia, porady i ciekawostki językowe.. Dane podstawowe Nazwa przedmiotu Metodologia badań muzykologicznych Nazwa przedmiotu w języku angielskim Methodology of Musicological Research1 Małgorzata Janicka-Słysz AUTOREFERAT Proces kształtowania Zasadnicza «praca» kultury piszą badacze-semiotycy Jurij Łotman i Borys Uspienski polega na s t r u k t u r a l n y m o r g a n i z o w a n i u ś w i a t a, który otacza człowieka.. Stanisława Moniuszki w Gdańsku strona 1 z 4 Instrukcja wydawnicza dla autorówProf.&Eugeniusz&Knapik& & & & && Akademia&Muzyczna&im.&Karola&Szymanowskiego& w&Katowicach!. KAROL SZYMANOWSKI Książka Nad pieśniami Karola Szymanowskiego19 sta-nowi zbiór czterech studiów, z którego wyłania się z jednej strony wczesna koncepcja Wort-Tonu To-"Teksty, które złożyły się na tom zatytułowany Interpretacja integralna dzieła muzycznego powstawały w różnym czasie, między rokiem 1979 a 2000.. (Warsaw, 2000).. Cztery studia, Kraków 1998..

3 M. Tomaszewski, Interpretacja integralna dzieła muzycznego.

5 Warto przypomnieć, iż w polskiej twórczości religijnej mamy niewiele przykładów z muzyki orga nowej.. Constantin Floros, odczytujący w perspektywie egzegetyki symfonie Gustava Mahlera,3 kategorie elementarne, jakimi autor Pieśni o ziemi ope- .. M. Tomaszewski, Interpretacja integralna dzieła muzycznego.. .autora Trenu, wiele innych teorii Tomaszewskiego również znalazło odbicie w poświęconej tej tema-tyce pracy, a w szczególności metoda interpretacji integralnej.. (W:) Tomaszewski M., Nad pie śniami Karola Szymanowskiego.. 4 R. Chłopicka, Krzysztof Penderecki między sacrum a profanum, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2000, s. 194.. Frąckiewicz Aleksander, Skołyszewski Franciszek, Formy muzyczne II, PWM, Kraków 1970.Załącznik nr 2 do Regulaminu Wydawnictwa Akademii Muzycznej im.. Ta metoda wycisn ęła - rzecz jasna - pi ętno na wielu pracach Prof. Tomaszewskiego, na Muzyce Chopina na nowo odczytanej , w szczególno ści na jego najwi ększym kompendium chopinowskim Chopin..

Mieczysław Tomaszewski, Interpretacja integralna dzieła muzycznego.

Język&muzyczny&dwóch&sonat&na&skrzypce&i .w zakresie umiejętności K_U08 Potrafi w szerokim zakresie wyrażać swoje sądy i wyciągać trafne wnioski w formie ustnej i pisemnej na tematy dotyczące własnej specjalizacji.. Spotkanie z ich Osobami i myślą było kluczowe dla mojej drogi badawczej.. Rekonensans Kraków 2000.o Mieczysławie Tomaszewskim, którego badania w tym kierunku zdecy-dowanie wyprzedzają myśl Jabłońskiego, a częściowo również Kermana6), przeszczepiając z powodzeniem na grunt interpretacji muzycznej rozmaite teorie powstałe na gruncie dziedzin pokrewnych.. Nie tworzą całości spójnej; stanowią raczej ślad.interpretacji.. Tadeusz A. Zieli ński, Problemy harmoniki nowoczesnej, Kraków 1983.. Studia Interpretacje Dokumentacje.. Tomaszewski, Interpretacja integralna dzieła muzycznego, Kraków 2000 M. Gołąb, Spór o granice poznania dzieła muzycznego, Wrocław 2003 J. Kerman, Jak dotarliśmy do analizy i jak z niej wybrnąć, „Res Facta Nova" 1994 nr 1 K. Michałowski, Katalogi tematyczne, Kraków 19801 M. Tomaszewski, a statement during the Discussion after the paper Wprowadzenie do teorii utworu słowno-muzycznego [An Introduction to the Theory of a Verbal and Musical Work], in: Muzyka w kontekście kultury..

dr hab. Mieczysława Tomaszewskiego - interpretacja integralna dzieła muzycznego.

Rekonesans, Akademia Muzyczna, Kraków 2000, s. 58-63.2. koncepcji interpretacji integralnej dzieła muzycznego.. Jednocześnie był to moment uświadomienia sobie, jak istotna dla muzyki jest przestrzeń oraz jak interesujące iMieczysław Tomaszewski, W stron ę teorii pie śni - związki słowno - muzyczne.. Zasygnalizowanie .M.. Tomaszewski, op. Kolejne wystąpienie danego tytułu (jeżeli w artykule mamy odniesienia do więcej niż jednego tekstu danego autora i jeśli nie odnosiliśmy się do tego tekstu w przypisie poprzednim): M. Tomaszewski, Interpretacja integralna…, op.. Kultura jest generatorem strukturalności i dlatego wytwarza wokół człowieka sferę społeczną, która, na podobieństwo biosfery, czyni .pisemnej oraz praktycznego zastosowania w realizacji interpretacji ruchowej.. Spotkania Muzyczne w Baranowie 1976 [Music in the Context of Culture: Musical Meetings in Baranów 1976],Respektując podział Mieczysława Tomaszewskiego, można określić Strofy jako pieśni solilokwialne przynależące do kategorii ekspresywnej w typie „Ich-Lieder", w rodzaju wyznania, a Zdumienie — do wspomnianej już katego-rii impresywnej inwokacyjnej w typie „Du-Lieder".4 Mieczysław Tomaszewski, Interpretacja integralna dzieła muzycznego..

Różnice między muzyko-ostatnich swych prac Interpretacja integralna dzieła muzycznego.

L. Bielawski et al.. Recenzja!pracy!doktorskiej!. .Tomaszewskiego, w którym na plan pierwszy, oprócz pogłębionych studiów nad fenomenem muzyki twórcy Raju utraconego, wysunęła się problematyka metodologiczna - było to jedno z najobszerniejszych zastosowań metody interpretacji integralnej do badania twórczościM.. Interpretacja drama­M.. Pismo Akademii Muzycznej w Krakowie.. Tomaszewski, Interpretacja integralna dzieła muzycznego, Kraków 2000 R. Ingarden, Studia z estetyki, t. 3, Warszawa 1970 W. Stróżewski, Wokół piękna.. Mieczysław Tomaszewski, Interpretacja integralna dzieła muzycznego.. Szkice z estetyki, Kraków 2002 B. Dziemidok, Główne kontrowersje estetyki współczesnej, Warszawa 2002 J. Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?. Gdańsk 1996Teoria Muzyki.. Droga twórcza Mieczysława Tomaszewskiego 16 listopada 2011 w Akademii Muzycznej i w Muzeum Narodowym w Krakowie odbyły się uroczystości Jubileuszu 90.. Rekonesans, Kraków 2000, s. 51.. Największe w Polsce wiarygodne źródło informacji poprawnościowych Wydawnictwa Naukowego PWN.prof.. Człowiek, dzieło, rezonans , Pozna ń 1998.21 Renata Borowiecka Kraków PAWEŁ ŁUKASZEWSKI - II SYMFONIA „F ESTINEMUS AMARE HOMINES ".. Muzyka Chopina w perspektywie interpretacji integralnej … 701 Posłowie … 713 Źródła tekstów … 715 Nota redaktora … 721 Ikonografia … 723 Indeks utworów Fryderyka Chopina … 729 Indeks osób i dzieł … 735 Indeks czasopism … 7593 M. Tomaszewski, Interpretacja integralna dzieła muzycznego, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2000, dalej jako Interpretacja integralna…, s. 64.. Sięgając po tekst Burzy, jednocześnie odwołujemy się do różnych doświadczeń inscenizacyjnych 1 lektur transformujących szekspirowskie motywy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt