Zajęcia unijne z matematyki sprawozdanie
Decyzją z dnia 10 .11.2010r jednego z uczniów przeniesiono z listy rezerwowej na listę podstawową tych zajęć.Jak wynika z przeprowadzonej ankiety 100% ankietowanych chętnie uczęszcza na zajęcia koła matematycznego, odpowiada im forma prowadzenia zajęć i zadania realizowane na zajęciach są dla nich interesujące.. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie nauki matematyki w klasach IV-V.. Z ajęcia prowadzone zgodnie z programem napisanym przez Jadwigę Janocik zatwierdzonym w dniu 17 grudnia 2009r.. wyrównawczych z matematyki , uczniowie kształcą .Sprawozdanie z projektu edukacyjnego .. • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki .. BO poznawali i doskonalili przede wszystkim zasady pisowni wyrazów z „ó .Zajęcia dla uczniów z problemami w nauce, uczniowie uzupełniają podstawowe braki w nauce i umiejętnościach, są motywowani do nauki.. Grupa - Jolanty Cabaj Zajęcia prowadziłam od 27 października 2009 do 25 maja 2010 roku.. Nauczyciel prowadząc zajęcia nie musi zrealizować całego programu.. Sprawozdanie z realizacji zajęć rozwijających dla klas młodszych ,,Skarby regionu - zabytki, tradycje, przyroda" Zajęcia regionalne odbywają się w wymiarze dwóch godzin w tygodniu zgodnie zPUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI.. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi rok szkolny 2011/2012 W I semestrze roku szkolnego 2011/2012 prowadziłam w gimnazjum zajęcia rozwijające zdolności z matematyki dla uczniów klasy 1a.Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem tablicy multimedialnej..

Udział 5 - latków w lekcji matematyki w Szkole Podstawowej.

obowiązującą w roku szkolnym 2010/2011 w klasach I i II oraz Podstawą programową matematyki z dnia 23 sierpnia 2007 r. obowiązującą tylko w klasie III gimnazjum.. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.. 34 godziny w roku szkolnym 2009/2010, 36godzin w roku szkolnym 2010/2011.. Proponujemy w nim ćwiczenia, które w pozytywny sposób wpływają na aktywność po-znawczą uczniów z klas I-III, ich postawę twórczą, emocje oraz motywację.„Zabawy z matematyką" - przedszkolaki realizują projekt z zakresu edukacji matematycznej Raz, dwa, trzy - licz i Ty".. Celem głównym programu jest podniesienie poziomu umiejętności matematycznych uczniów klas .- rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz wykorzystywania ich w procesie zdobywania wiedzy.. Dzień Nowych Technologii w Edukacji 17 images.. do czerwca 2012r.Wykaz literatury pomocniczej „TYLE JEST W KAŻDYM POZNANIU NAUKI, ILE JEST W NIM MATEMATYKI.". Wszyscy ankietowani odpowiedzieli, że zajęcia koła były ciekawe, a współpraca z nauczycielem prowadzącym dobra.Projekt zajęć pozalekcyjnych z matematyki Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej .. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektuI SEMESTR ZAJĘĆ UNIJNYCH „FABRYKI WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI" JUŻ ZA NAMI!.

Iwona Jakubowska prowadziła zajęcia unijne z plastyki.

ćwiczyliśmy czytanie prostych tekstów z podziałem na role.. Zajęcia odbywały się przez półtorej roku i trwały w okresie od stycznia 2011r.. Na zajęcia uczęszczało 6 uczniów.Sprawozdanie końcowe z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z matematyki - Koszyce Wielkie 24.07.2012.. Działania na rzecz edukacji matematycznej wspierane były przez Fundację mBanku, która promuje i dofinansowuje inicjatywy służące rozwijaniu myślenia matematycznego, prezentujące innowacyjne podejście do .Od października 2010 r rozpoczęły się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl.III w ramach programu unijnego "Od bariery po sukces" .Kontyunują go uczniowie , którzy uczęszczali na nie do czerwca 2010r.. Uczęszcza na te zajęcia 24 uczniów.Program zajęć matematycznych przewidziany jest do realizacji w klasach początkowych na 60 godzinach zajęć dodatkowych (o charakterze wyrównawczym).. WPROWADZENIE Często w rozmowach między dorosłymi daje się słyszeć stwierdzenia „Nigdy nie lubiłem matematyki", „Zawsze miałem problemy z matematyką", „Przedmiot ten nigdy mnie nie interesował i w zasadzie .Sprawozdanie z realizacji zajęć w ramach projektu unijnego „Lepszy start" w roku szkolnym 2017/2018.. Oparty został na programie nauczania „Matematyka wokół nas - Gimnazjum".Największe efekty w pracy z uczniem uzyskuje się na zajęciach pozalekcyjnych..

W dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z matematyki brało udział 8 uczniów.

Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV - VI Zajęć w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 odbywało się 16 godzin.. Objęci nimi byli uczniowie z drugich klas technikum.„Matematyka z wesołym kangurem" „Zadania na szóstkę" IV.. Sprawozdanie z ogólnopolskiego konkursu polonistycznego 4 images.. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr.. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.. w roku szkolnym 2012/2013 wraz z oceną efektywności.. W swojej pracy spotykamy często dzieci, które nudzą się na lekcjach i nie mają możliwości konfrontacji swojej wiedzy z innymi.1 Sprawozdanie za rok 2009/10 z zajęć pozalekcyjnych prowadzone w Szkole Podstawowej w Niedzicy w ramach projektu Moja Szkoła Moje Okno na Świat Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone są dla trzech grup uczniów po jednej godzinie zajęć tygodniowo.. Wzbogacanie środków dydaktycznych.. Odbyło się 14 spotkao po dwie godziny.. Praca w małych grupach dzieci o zbliżonych zainteresowaniach, oparta na dobrowolności i swobodzie przynosi wiele korzyści..

2 grupy z matematyki (od 3 do 8 osób) 2 godziny w tygodniu.

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki prowadzone przez mgr Renatę Kwapisz.. Wybiera treści dobrane do indywidualnych potrzeb swoich uczniów.. Spartakiada matematyczna- zabawy i gry matematyczne zSprawozdanie z zajęć matematycznych w klasie VI .. To zajęcia, podczas których zwracana jest uwaga na poprawność wypowiadanych zdań i poszczególnych słów.. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości.. Uczniowie SP 6 w teatrze na sztuce „Książę i żebrak".. 1 grupa z chemii (od 3 do 8 osób) 2 godziny w tygodniu.. W ramach art. 42 KN realizowane były zajęcia matematyczne w wymiarze 1 godz. tygodniowo w klasie VI.. Zajęcia unijne z j. angielskiego 16 images "Powtórzenie w klasie 5c z gór" 13 images.. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu na przemian dla klas IV i V oraz VI.2.. Udział w zajęciach z informatyki w pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej.. Poprzez fakt, iż każdy z nich pracował w swoim indywidualnym tempie, każdy wykonywał zadania dostosowane do swoich .Program opracowany został zgodnie z Podstawą programową kształcenia ogólnego z dnia 23 grudnia 2008r.. W roku szkolnym 2010/2011, nasza szkoła przystąpiła do Programu Unijnego „Fabryka wiedzy i umiejętności .Zajęcia unijne z matematyki 8 images.. Przebieg: W czasie 40 godzin zrealizowano treści zawarte w szczegółowym harmonogramie zajęć.. 1 grupa z fizyki (od 3 do 8 osób) 2 godziny w tygodniuSprawozdanie z realizacji programu zajęć rozwijających zdolności z matematyki przygotowany dla uczniów klasy 1a Gimnazjum im.. Z myślą o takich zajęciach opracowałam program zajęć edukacyjnych popularyzujący matematykę.SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ UNIJNYCH Z PLASTYKI.. przez Wiesławę Knawę dostosowanym do potrzeb, aspiracji ,możliwości BO.. Razem 28 godzin.. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie edukacji polonistycznej.Opis realizacji zajęć: 1.. Nauczycielka posiada kwalifikacje do ich prowadzenia: dyplom magisterski z pedagogiki wczesnoszkolnej.SPRAWOZDANIE ZAJĘĆ UNIJNYCH ZA PIERWSZY ROK 2018/2019 „UCZEO SKRZZYDŁA ROZWINIE W GOLESZOWSKIEJ GMNIE" 2.. Procedury osiągania celów Program będzie realizowany podczas: a) zajęć lekcyjnych w formie: krótkich rozmów indywidualnych nauczyciela z uczniem rozszerzającym lub formułującym problem, dodatkowych zadań podczas prac klasowych i prac domowych,Bowiem średni wynik egzaminu maturalnego z matematyki w latach 2015 - 2017 średnio wyniósł 55 proc., podczas gdy z języka polskiego - 60 proc., a z języka angielskiego - 73 proc. Co szósty uczeń nie zdał egzaminu maturalnego z matematyki.Sprawozdanie z realizacji zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego .. z tekstem, tabelami i wykresami, jak również pracy z zadaniami zamkniętymi.. Konkurs przedszkolny „Gra planszowa".. WSTĘP Matematyka jest przedmiotem, który może zarówno fascynować uczniów jak i przerażać..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt