Uwagi nauczyciela po hospitacji przykład
Metody nauczania: a) słowne (opis, wykład, referat, pogadanka, gra dydaktyczna, elementy dramy)Pytanie: Zmianie się dyrektor i w nowym planie nadzoru pedagogicznego dyrektora, kontrolą i obserwacjami nie zostali objęci wszyscy nauczyciele.. Tematyka hospitacji: „Mali Odkrywcy" - wzbogacanie wiedzy dzieci na temat wody (tego co po niej pływa/topi się, co się w rozpuszcza, co się nie rozpuszcza) poprzez samodzielne działania i .Samoocena po hospitacji Post autor: arwena2 » 2010-11-13, 10:28 Mam serdeczną prośbę do Was kochanii!Czy mógłby mi ktoś podać przykład samooceny po hospitacji,co powinno się tam znaleźć,na co zwrócić szczególną uwagę,a może obowiązuje konkretny wzór według którego należy ją przygotować.Sprawa bardzo pilna!HOSPITACJA.. Obserwacja samodzielności edukacyjnej .Oceniane są efekty pracy nauczyciela z uwzględnieniem rzeczywistych warunków i możliwości.. Wnioski, spostrzeżenia, uwagi, które warto wykorzystać w pracy dydaktycznej: .. Sposób wykonywania zadań w grupach i prezentacja efektów pracy zespołowej świadczy o wdrożeniu klasy do tej formy pracy na lekcji.. Po hospitacji lekcji matematyki dyrektor szkoły przedstawił nauczycielowi arkusz.. 2.Czy mógłby mi ktoś podać przykład samooceny po hospitacji, co powinno się tam .. Jeśli podczas omówienia wyników hospitacji porównane zostaną założenia lekcji (zajęć) z osiągniętymi efektami i dokonana jakakolwiek ocena wyników hospitacji, to ma ona charakter opisowy.Uwagi o konspekcie: Ocena lekcji Spostrzeżenia pozytywne: Spostrzeżenia negatywne: Zalecenia: Klucz odpowiedzi do arkusza obserwacji lekcji 1..

Po poleceniu nauczyciela, by ...3.

Podsumowanie przebiegu praktyki.. Przedstawienie wyników hospitacji dyrektor - 2 razy w roku na radzie pedagogicznej - roczne i pi ęcioletnieARKUSZ HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ.. TREŚCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ-I.. Hospitacja taka nie musi obejmować jednej lekcji, może trwać na przykład przez cały dzień w jednej klasie.. Prowadzenie lekcji i ich omawianie.. Uzyskaj dostęp do Portalu Oświatowego a wraz z nim:arkusz hospitacji zajęć w przedszkolu - zobacz wszystkie artykuły powiązane z arkusz hospitacji zajęć w przedszkolu.. Nauczyciele mają dostęp do programów i planów nauczania oraz materiałów pomocniczych.. Nie dla wszystkich jest to proste.. Dokonywana jest analiza i weryfikacja szkolnych zestawów programów .. po lekcji ustala termin rozmowy pohospitacyjnej ustala treść zapisu w arkuszu obserwacjiNie jest hospitacją ani oceną pracy nauczyciela, ani też obserwacją lekcji pokazowej.. Jak wiadomo, po zakończeniu przez nich praktyki trzeba wystawić ocenę.. Realizacja założonych efektów kształcenia 1. jest jedną z form sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce oświatowej przez dyrektora lub wizytatora, polegającą na odwiedzaniu nauczyciela podczas zajęć z uczniami lub wychowankami.. Uwagi hospituj ącego.. ZAJĘCIA EDUKACYJNE - z mowy i myślenia.. Powinna .. Na przykład, gdy koleżanka chce rozwinąć umiejętność aktywowania ..

Prowadzenie hospitacji i ich omawianie 4.

Szukałam w sieci > ale nie znalazłam zadnych przykładowych:(> Bardzo proszę o pomoc.. Data publikacji: 1 września 2017 r. Poleć znajomemu.. TEMATYKA SPOTKAŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH uwagi dotyczące konstruowania konspektów, scenariuszy lekcji, zapoznanie z wybranymi metodami aktywizującymi .. Cel hospitacji: hospitacja kontrolno-oceniająca,doradczo-doskonaląca,diagnozująca 2.. Jeśli w szkole panuje atmosfera bezpieczeństwa i zaufania, wskazówki zazwyczaj tworzą sami obserwatorzy.Hospitacją pilotażową, w pierwszej kolejności należało objąć zajęcia nauczyciela akade- mickiego, który w ostatniej ocenie okresowej uzyskał najniższą liczbę punktów lub zajęcia, którego w opinii Kierownika jednostki organizacyjnej, powinny zostać poddane hospitacji.Poniżej , w tabelach , zamieszczono przykłady opisu działań nauczyciela w powiązaniu z ogniwami lekcji.. Kontrola obejmuje różne obszary: przestrzeganie zasad oceniania (4 nauczycieli), prowadzenie dokumentacji pedagogicznej klasy (3 nauczycieli), dokumentowanie zajęć z .Cele i zadania hospitacji lekcji wychowania fizycznego HOSPITACJA- .. ARKUSZ HOSPITACJI Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Anna Dobrzyńska, Aneta Szalińska Grupa: 3-4-latki Data hospitacji: 25 kwietnia 2013r.. Na ponad 60 nauczycieli około 24 zostało objętych szczególną kontrolą..

Cel hospitacji: Badanie poziomu umiejętności dzieci.

Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i .Termin hospitacji proponuje sam nauczyciel, który uważa, że jego uczniowie są gotowi do zaprezentowania określonych umiejętności.. Samo wiadomo nauczyciela to jego wiedza o własnych cechach osobowo ciowych, umiej tno ciach pedagogicznych, wizjach i ideałach przy wiecaj cych w pracy zawodowej, teoriach pedagogicznych i psychologicznych oraz sukcesach i pora kach.. Przykład do podej ścia hospitacji diagnozuj ącej z chemii .. do 3 dni po przeprowadzonej hospitacji 6.. III Stosowane metody: działań praktycznych, elementy metody problemowej, elementy heurezy.Blog utworzyłam z myślą o nauczycielach realizujących awans zawodowy.Zawiera przykładowe dokumenty, takie jak plan rozwoju zawodowego, sprawozdania, konspekty zajęć,kartę hospitacji, obserwacji, arkusz samooceny, itp. .. Listy te nie są ostateczne.. Można i należy rozwijać je oraz modyfikować w ramach ewaluacji, w porozumieniu z nauczycielami danej szkoły, a nawet poszczególnych grup przedmiotowych.Po tym ogólnym wst pie mo emy przej do zagadnie zwi zanych z nauczycielsk profesj .. Czy został przedstawiony cel zajęć a wymagania wobec studentów precyzyjnie i zrozumiale sformułowane?. Spotkania uzupełniające..

Prosze o pomoc: jak maja wyglądać wnioski z hospitacji?

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA - Dorota Gruchała .. Łagodne sugestie skierowane do Marka dają efekty tylko na chwilę .. Metryczka.. Podpisaniu przez nauczyciela i osobę obserwującą zajęcia arkusza obserwacji.. GRUPA - IV- czterolatki.. Zależeć to będzie od tego jakie umiejętności mają zaprezentować uczniowie.ARKUSZ HOSPITACJI LEKCJI.. Imię i Nazwisko studenta.. klasa, temat lekcji.. Przedszkola.edu.pl - scenariusze zajęć, porady, artykuły.5.. > tweetka > > > › Pokaż wiadomość z .Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów: Osiągnięto cele w odniesieniu do zaplanowanychWniosek: nauczyciel wykorzystywał warunki do realizacji podstawy programowej oraz (m. innymi) kształtował umiejętność myślenia naukowego.. Termin hospitacja pochodzi z łacińskiego słowa hospitor - "goszczę kogoś".. Hospitacja służy przede wszystkim obserwacji .Uwagi nauczyciela.. Jestem > nauczycielem stazystą i hospitowałam dziś lekcję swojego opiekuna, który > polecił mi sporządzic wnioski.. Samo wiadomo nauczyciela :Często zdarza się, ze mamy na swoich lekcjach studentów - praktykantów.. XIV.Po rozmowie obserwujący ustala z nauczycielem treść zapisów, jakie znajdą się w arkuszu obserwacji zajęć w części dotyczącej uwag/zaleceń i ustalane są dalsze działania zmierzające do korygowania błędów.Wzór arkusza ocen ucznia określają odrębne przepisy.. Warto również konfrontować w trakcie takich obserwacji opis niezbędnych warunków do realizacji programu nauczania z ich wykorzystaniem przez nauczyciela.. ZAKRES OCENY.. 2.> Witam!. Dlatego chcę podzielić się z innymi i załączam ocenę praktyki opracowaną przeze mnie.Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach, szybko i sprawnie wykonywali polecenia nauczyciela.. rola i zadania nauczyciela i wychowawcy w szkole,ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI Arkusze obserwacji lekcji, czyli usystematyzowane notatki spełniają trzy zasadnicze funkcje: 1. ułatwiają zbieranie informacji i ich analizę 2. stanowią dokumentację spostrzeżeń 3. pomagają hospitującemu skoncentrować się na wybranych elementach obserwowanych lekcji lub innych działań nauczyciela pomagają hospitującemu skoncentrować się na wybranych .Przykład arkusza hospitacji.. Małgorzata Celuch Wieloletni wicedyrektor zespołu szkół, autor wielu publikacji oświatowych i narzędzi pomocnych w pracy dyrektora.. Jak to wogóle ma wygląda?. Obserwacja zajęć â forma realizacji nadzoru dyrektora.. Cele lekcji Metody nauczania Zapytać nauczyciela o zaplanowane cele: TEMAT LEKCJI I JEGO SFORMUŁOWANIE ocena w skali 1 do 5 czy adekwatny do celów i treści lekcji czy jasno sformułowanyArkusz hospitacji zajęć - wzory z przykładem opisu.Frekwencja studentów na hospitowanych zajęciach Stan osobowy grupy Liczba studentów obecnych na zajęciach Inne / Uwagi: L.p..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt