Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego języka angielskiego




W szczególności zaś:Pisemny projekt oceny pracy - na druku oceny (wzór w załączeniu do Rozp.). Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego za okres stażu od 01.09.2010 r. - 31.05.2013 r. .. Ocena pracy zawodowej - arkusz samooceny.PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO: nazwisko i imię - nauczyciela kontraktowego za okres stażu [ od - do] OCENA POZYTYWNA Uzasadnienie: Kompletność dokumentacji.. nauczyciela stażysty .. za okres stażu .. się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie stażu konsekwentnie i zgodnie z zaplanowanymi efektami realizował(a) zadania zawarte w opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły planie rozwoju zawodowego.. Ewentualny wniosek nauczyciela o obecność przedstawiciela wskazanej zakładowej organizacji związkowej przy zapoznawaniu go z projektem oceny.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty.. do 31 sierpnia 2005r.. Wszystkie zadania zawarte w planie rozwoju na rok szkolny 2018/ 2019 .Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Nauczyciel stażysta ma 7 dni na przedłożenie sprawozdania z realizacji stażu, opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do .Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, Plan Rozwoju Zawodowego, a po zmianie miejsca pracy wniosek o kontynuację stażu, nawiązałam współpracę z kolejnym opiekunem stażu, dostosowałam Plan Rozwoju Zawodowego do placówki, w której kontynuowałam staż..

• 13.02.08 ...Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego.

odbywała staż na stopień nauczyciela kontraktowego w terminie 1.09.2018 - 31.08.2019.. Odbyłam szkolenie z zakresu ścieżki awansu nauczyciela kontraktowego (CEN).Oznacza to, że nauczyciel powinien w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu złożyć dyrektorowi sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego, zaś dyrektor w terminie 21 dni od dnia złożenia tego sprawozdania - ustalić ocenę dorobku zawodowego nauczyciela.Plik OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA.doc na koncie użytkownika aniaop0 • folder mianowany • Data dodania: 5 lut 2012Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela języka angielskiego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego .. Głogów.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego XX .. za okres stażu od 1 września 2003r.. 3.Wykształcenie: wyższe licencjackie (3-letnie) w zakresie filologii angielskiej 4.Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka .negatywnej oceny dorobku zawodowego.. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pedagog rozpocznie staż w celu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego.Propozycja oceny dorobku zawodowego..

Tylmanowa ... Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego realizującego staż na nauczyciela mianowanego.

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa.. Jednocześnie informuję, iż podtrzymuję stanowisko w przedmiotowej sprawie.. Powiadomienie nauczyciela o terminie zapoznania go z projektem oceny.. DANE NAUCZYCIELA 1.. Pani XX .. ubiegająca się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie stażu od 1 września 2003 r. do 31 sierpnia 2005r.. jest pozytywna lub negatywna.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego - Teresa.. 2.Okres stażu: 1 września 2009r.. Praca nauczyciela w tym - także nauczyciela katechety - podlega ocenie (KN 6a.ust.. Nauczyciel przedstawił opiekunowi stażu dokumentację spełnienia wymagań kwalifikacyjnych oraz sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust.. Kędzierzyn-Koźle.. 2 pkt 1, 1b i 3 oraz art. 9e ust.. Sprawozdanie z działań edukacyjnych do oceny pracy nauczyciela.. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.. Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Wykształcenie: studia wyższe zawodowe (3-letnie) w zakresie filologii angielskiej, z przygotowaniem pedagogicznym..

Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela kontraktowego za okres stażu - nauczyciel wf. Anna Nowak.

Bolesława Chrobrego w Gnienie ul. Kostrzewskiego 3 PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO ubiegajcego si o stopie nauczyciela mianowanego, dotyczcy: mgr Agnieszki Nowakowskiej-Krzesiskiej, nauczycielki kontraktowej o przedmiocie .Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty.. Sułkowice.. Myślę, ze posłuży jako pomoc w pracy opiekunów stażu.. 1 Karty Nauczyciela, komisja kwalifikacyjna zapoznaje się ze sprawozdaniem z ostatnich 3 lat pracy oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji i przeprowadzonej rozmowy.nauczyciel składa w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu.. .Karta Nauczyciela) „5a.. (prowadzenie lekcji języka niemieckiego w pracowni komputerowej);Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego - Pani Agnieszki Głowackiej - wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego Pani mgr Agnieszka Głowacka rozpoczęła staż 01. .. Przedstawiam propozycję projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.. dyrektor ustala ocenę w terminie 21 dni od dnia złożenia sprawozdaniaProjekt oceny dorobku zawodowego opiekuna stażu Projekt powinien zawierać: 1) opis dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, 2) określenie stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego, 3) informację na temat prowadzonych przez nauczyciela zajęć z uwzględnienie form i metod pracy, 4) analizępostępów dokonanych przez nauczyciela w jego3..

Ocena dorobku zawodowego.

Okres stażu: od 1.09.2009 do 31.05.2010Nauczyciel, który uzyskał ostateczną negatywną ocenę dorobku zawodowego może, za zgodą dyrektora, odbyć dodatkowy staż w wymiarze 9 miesięcy.. uwzględnia stopień realizacji planu.. OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO I JEJ UZASADNIENIE.. 1).Począwszy od 1 stycznia 2019 roku, ocena pracy nauczyciela odbywa się raz na pięć lat, począwszy od chwili stania się nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym.. Dokumentacja ta jest kompletna.Plik Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stazu.docx na koncie użytkownika Miracz • folder Nadzór pedagogiczny • Data dodania: 22 sty 2011Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, Anny P., ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego 1.Imię i nazwisko nauczyciela: Anna P.. 2002 r. na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ślesinie.1 mgr Barbara Piasecka Gniezno, 31 maja 2003 r. nauczyciel mianowany I LO w Gnienie składa w/m do Dyrekcji I Liceum Ogólnokształccego im.. Nauczyciele kontraktowi i mianowani ostateczny termin oceny pracy będą mieli do 31 sierpnia 2023 roku.. Pobierz (doc, 26,5 KB) .. Pani - nauczycielka języka angielskiego Szkoły Podstawowej w ubiegająca się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, w okresie swego stażu starała się możliwie najlepiej spełnić zadania wyznaczone sobie w planie rozwoju zawodowego.. W załączeniu: 1) odwołanie nauczyciela od oceny dorobku zawodowego, 2) ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, 3) projekt oceny dorobku zawodowego opracowany przez opiekuna stażu*, 4) opinia rady rodziców,Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela odbywającego staż na nauczyciela kontraktowego.. W ramach w/w studiów zdobyła certyfikat z języka angielskiego na poziomie A2.. Chełm.. Sprawdź, co z awansem zawodowym nauczyciela, gdy dyrektor nie wyrazi zgody na dodatkowy staż.Ocena dorobku zawodowego i jej uzasadnienie W oparciu o analizę planu rozwoju zawodowego sporządzonego przez nauczyciela stażystę oraz na podstawie zgromadzonej przez nauczyciela stażystę dokumentacji stwierdzam, że pani .. ubiegająca się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie stażu realizowała zadania .Ocena pracy i ocenia dorobku zawodowego nauczyciela religii Zmiany wprowadzone do Karty Nauczyciela Ustawą z dnia 18 lutego 2000 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 239) stworzyły nową sytuację w szkolnictwie, co wyraża się m.in. w ocenianiu nauczycieli.. Ewelina Wieteska..



Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt