Nitrosept kghm karta charakterystyki
Opakowanie 200g wystarcza na 10L roztworu roboczego 2%, 20 litrów 1% roztworu, 40 litrów 0,5% roztworuKARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.. Podać należy szacowane ilości, wskaźniki zużycia nowego materiału, przedstawić sposób jego zadozowania do PAO ze wskazaniem na wykorzystanie obecnej instalacji transportu pneumatycznego.karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Grafit naturalny, amorficzny numer artykułu: 7614 Wersja: 1.0 pl data sporządzenia: 05.12.2016 Polska (pl) Strona 1 / 12KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE1907/2006 (REACH) oraz 2015/830/WE ORLEN OIL Płyn do dezynfekcji rąk Data sporządzenia: 04.03.2020 r. Aktualizacja: - Wersja: 1.0/PL str. 2 z 10 2.3 Inne zagrożenia Komponenty mieszaniny nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia REACH.KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.. Wyświetlono 1 — 4 z 37 słów kluczowych Je wszystkie Eksport Monitorowanie Słowa kluczoweKARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzone według Rozporządzenia komisji (UE) 2015/830 z dn. 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zwolnień stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REA H)KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/830 Data sporządzenia: Data aktualizacji: 28.03.2017 24.10.2017 PRODUKT WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO .KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie rozporządzenia nr 1907/2006/WE (REACH) z późn..

Zagroz˙enia ...karta charakterystyki.

: (32) 46 61 900 fax: (32) 46 61 357 e-mail: [email protected] zmieniające Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 1.Nitrosept 5 l Nitrosept jest płynem przeznaczonym do szybkiej higienicznej dezynfekcji rąk.. Kategorie: Covid-19, Pielęgnacja rąk i środki chemiczne.KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja :2.0 01.06.2009 Data aktualizacji :16.05.2017 Strona/stron 3/13 Nazwa: ROZPUSZCZALNIK NITRO RC-01 Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.18.12.2006 ws.REACHKGHM zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem cennych surowców naturalnych.. zm. Food Service Data wydania: 08.05.2015 Aktualizacja: 05.04.2016 Strona/stron: 2/10 Wydanie 2 Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.. ekstra czysty Ph Eur,BP,USP 5.. Identyfikacja substancji / preparatu, identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora Miedzi (II) siarczan bezwodnyKARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska [email protected] Avantor Performance Materials Poland Spółka Akcyjna 44-101 Gliwice, ul. Sowińskiego 11Analizie powinien być poddany również wpływ zamiennika na organizm ludzki (karta charakterystyki) oraz ochronę środowiska..

NITROSEPT został zarejestrowany przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pod numerem 0034 ...NITROSEPT - karta charakterystyki.

Były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy w KGHM Polska Miedź SA - O/ZG "Lubin" .. 43-150 Bieruń pl. Alfreda Nobla 1 tel.. zmieniające Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) Sekcja 1.Jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem portalu, możesz wykupić jednorazowy dostęp do wybranego dokumentu.. H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.KARTA CHARAKTERYSTYKI Wg Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1272/2008 Radchem ROZPU SZCZALNIK NITRO Strona 1 z 14 Data sporządzenia: 20.08.2010 Data aktualizacji: 18.02.2016 1.. Dodaj do koszyka.. Poste˛powanie w przypadku poz˙aru Odpowiednie s´rodki gas´nicze: Odpowiednio do materiałów magazynowanych w bezpos´rednim sa˛siedztwie.. H361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.. Niestety, jak się okazuje, płyn do dezynfekcji .KARTA CHARAKTERYSTYKI Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.. Jako dodatkową ochronę przed nadmiernym wysuszaniem skóry dodano glicerynę, posiadającą właściwości natłuszczające.KARTA CHARAKTERYSTYKI QUATRODES FORTE Data wydania 16.01.2014 Data aktualizacji: 02.10.2018 Wersja PL: 3.3 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r..

Płatność PayU 19.00 zł netto 23.37 zł brutto Płatność SMS 25.00 zł netto 30.75 zł bruttoKarta charakterystyki Merck Według Dz.U.11 poz.84 z 2001r./ dyrektywy UE 91/155/EEC Numer katalogowy: 105080 Nazwa produktu: Nadmanganian potasowy kryst.

Dzięki bogatemu doświadczeniu, otwartości i stałemu podnoszeniu kompetencji firma zbudowała unikalną kulturę współdziałania i osiągnęła wysoką pozycję na arenie międzynarodowej.Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Miedź wełna, ~99 % numer artykułu: 9597 Wersja: 1.0 pl data sporządzenia: 23.09.2020 Polska (pl) Strona 1 / 13Karta charakterystyki W zgodzie z 1907/2006 ZAŁĄCZNIK II 2015/830 i 1272/2008 (Wszystkie odniesienia do regulacji i dyrektyw UE zostały podane w postaci numeru) Data sporządzenia dokumentu 2017-11-29 Data wersji 2017-03-15 Numer wersji 1.1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 .Karta Charakterystyki Substancji/Preparatu Data utworzenia / data aktualizacji: 2002-10-15 / 2010-09-27 1.. NITROSEPT - specyfikacja techniczna.. Cena brutto za opakowanie 960 sztuk saszetek 3ml wynosi 291,60 złCena brutto za 1-l pojemnik wynosi 13,74 zł Cena brutto za 5-l pojemnik wynosi 60,52 złKARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja: 1.0 NITROSEPT PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK Aktualizacja - Strona 4 z 16 Wyposażenie ochronne osoby udzielającej pierwszej pomocy Podczas udzielania pierwszej pomocy środki ochrony dla ratownika nie są konieczne, choć zaleca się stosowanie rękawiczek chirurgicznych..

Strona 1 z 13Karty charakterystyki Wybierz interesującą Cię Kartę poprzez kliknięcie w link (karta otworzy się w nowym oknie), możesz także kliknąć na link prawym klawiszem myszy i wybrać: " Zapisz element docelowy jako... " aby zapisać kartę.Koncentrat dezynfekcyjny medyczny Virkon 200 g, wysoko skuteczny ekstrakt do dezynfekcji wirusobójczej i bakteriobójczej o szerokiej aktywności.

4.2.NITROSEPT dostępny jest w sprzedaży w następujących opakowaniach: saszetka 3 ml, pojemnik 1 l, pojemnik 5 l, kanister 20 l. Produkt na bazie alkoholu etylowego.. Rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS.. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.Od 1997 roku zajmuje się tematyką oceny ryzyka zawodowego, zarządzania bhp, pracy służby bhp.. Substancja czynna: etanol 644 g/l..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt