Nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia
Podkreślić bowiem należy, że wycena ryzyk związanych z wykonaniem zamówienia może być niemożliwa właśnie ze względu na niewłaściwy opis przedmiotu zamówienia.Przygotowując opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust.3, nie możemy stosować opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do .W tym stanie rzeczy KIO uznała, że nie potwierdził się zarzut co do nieprawidłowego opisu przedmiotu zamówienia, to jest w sposób nieprecyzyjny i niewyczerpujący.. 07.08.2017 | Arkadiusz Balcerowicz.. 3 PZP?Opis przedmiotu zamówienia wpływa na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz stanowi o istotnych postanowieniach późniejszej umowy.. 2 ustawy Pzp obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.. 42 orzeczenia dotyczące ustawy Prawo Zamówień Publicznych (pzp).nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia w wyroki Krajowej Izby Odwoławczej.. Zdarza się, że zamawiający przy formułowaniu opisu przedmiotu zamówienia posłuży się pojęciem nieprecyzyjnym, które nie zostanie wyjaśnione w trybie art. 38 ust.. Wyjaśnienia zamawiającego wprowadzające w błąd 11.01.2016.. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia będzie usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży, elektrycznej, konstrukcyjno-budowlanej oraz telekomunikacyjnej nad robotami realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na „Wykonaniu instalacji i systemów .Naruszenie nr 1: naruszenie zasady konkurencyjności poprzez nieprecyzyjny i niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia..

Nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia.

Musi go wykonać zgodnie z art. 29 ust.. W charakterystyce ogłoszenia o zamówieniu (np. art. 48 ust.. Przykład Potwierdzeniem tego stanowiska jest Wyrok Zespołu Arbitrów z 24.02.2005 r.Nie może usprawiedliwiać braku wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia stwierdzenie, że wykonawca winien uwzględnić w wycenie zamówienia wszystkie ryzyka.. Dodano: 21 czerwca 2012.. 4406 orzeczeń dotyczących ustawy Prawo Zamówień Publicznych (pzp).Sama okoliczność, że opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia złożenie oferty przez Odwołującego nie wskazuje na naruszenie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, skoro na rynku działają podmioty mogące brać udział w postępowaniu samodzielnie lub w ramach konsorcjum, czemu Odwołujący nie zaprzeczył" (UZP .Pojęcie „opis przedmiotu zamówienia" występuje wyłącznie w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 36 ust.. Precyzyjne opisanie przedmiotu zamówienia ma zapobiec w przyszłości ewentualnej różnicy zdań między stronami umowy, tj. zamawiającym a wykonawcą w toku realizacji przedmiotu zamówienia, chociażby .Temat: nieprecyzyjny opis przedmiotu zamowienia - ważnosc przetargu Witam, w lipcu wygralismy przetarg dotyczacy transportu kruszywa..

Nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia 04.08.2017.

Natomiast podane informacje są wystarczające do wyceny przedmiotu zamówienia w oparciu o określoną przez Zamawiającego ilość odpadów do odebrania.Jeżeli opis przedmiotu zamówienia jest nieprecyzyjny i wykonawcy mogą go różnie interpretować, to istnieje ryzyko, że oferty składane przez wykonawców będą nieporównywalne.. Stąd też zamawiający zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, czy roboty budowlane należy wykonać .W opisie przedmiotu zamówienia zamawiający podał, że elewacja ma być wykonana „z płyt elewacyjnych z betonu z włóknem szklanym w kolorze (…)na konstrukcji wsporczej w technologii np. Fibre C firmy Riedel", przy czym dopuścił możliwość zastosowania produktu równoważnego.. Autor: Małgorzata Niezgoda-Kamińska.. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; dalej: upzp) oraz w drukach ZP-1 i ZP-2..

Określenie przedmiotu zamówienia jest obowiązkiem i jednocześnie uprawnieniem zamawiającego.

akt 2018/2030.Treść Siwz to przede wszystkim zawarty w opisie przedmiotu zamówienia opis potrzeb i wymagań zamawiającego, które mają być zaspokojone w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia przez zawarcie i zrealizowanie z należytą starannością umowy w sprawie zamówienia publicznego, a treść oferty to jednostronne zobowiązanie .W opisie przedmiotu zamówienia zamawiający podał, że elewacja ma być wykonana „z płyt elewacyjnych z betonu z włóknem szklanym w kolorze…na konstrukcji wsporczej w technologii np. Fibre C firmy Riedel", przy czym dopuścił możliwość zastosowania produktu równoważnego.trzy wskazane powyżej przesłanki opisania przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, itp., muszą być interpretowane ściśle jako wyjątek od reguły.. Brytyjskie zaświadczenie o niekaralności - art. 24 ust.. Precyzyjność opisu przedmiotu zamówienia ma kluczowe znaczenie dla prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - pisze Paweł Wójcik w LEXZamówienia Publiczne.Nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia nie może być powodem do odrzucenia oferty!. Wyjaśnienia zamawiającego wprowadzające w błąd 03.08.2017.. W siwz zapisaliśmy, że chcemy aby .nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia w Orzeczeniach KIO, SO, UZP, ETS, TSUE, SN, SA, NSA, GKO, Prasa, ZA, Forum, Inne oraz Prawo..

5777 orzeczeń dotyczących ...nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia w Orzeczeniach Urzędu Zamówień Publicznych.

W takim wypadku oferta wykonawcy zawierająca w swej treści odwołanie do .Przyjęło się, iż wszelkie wątpliwości i niejasności w opisie przedmiotu zamówienia tłumaczyć należy na korzyść wykonawcy.. Co zatem powinien zrobić zamawiający, gdy stwierdzi, że popełnił błąd w opisie przedmiotu zamówienia, nieprawidłowo stosując art. 29 ust.. Tak orzekł Sąd Okręgowy w Gdańsku w wyroku z 10 września 2015 roku (sygn.. 2 pkt 3 upzp) ustawodawca posługuje się pojęciem „określenie przedmiotu zamówienia .Opis przedmiotu zamówienia powinien być bowiem dokonany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący z uwzględnieniem potrzeb zamawiającego.. 87 orzeczeń dotyczących ustawy Prawo Zamówień Publicznych (pzp).nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia w Orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.. W zapytaniu ofertowym bowiem zamawiający nie wyszczególnił tematyki poszczególnych szkoleń wraz z ilością godzin przypisanych danemu rodzajowi szkolenia oraz braku wskazania liczby szkolonych osób w ramach .Nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia temat specjalny.. A A A; Pytanie: Udzielamy zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 euro na zorganizowanie szkolenia dla osób bezrobotnych.. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - w .cę szeregu norm uszczegółowiających sposób dokonania opisu przedmiotu zamówienia, w praktyce często zdarza się, że opis przedmiotu zamówienia jednak nie jest jednoznaczny.. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzpWyczerpujący opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji przetargowej, poprzedzający przedmiot następnie zawieranej umowy nie podlega, po wyborze oferty najkorzystniejszej, negocjacjom, dookreśleniom ani innym zabiegom mających na celu sprecyzowanie przedmiotu a zakres świadczenia jaki został zaoferowany przez wykonawcę musi być .Zamówienia i Przetargi Kancelaria Wasielak-Winkler Partner & Partner.. 11.01.2016.Opis przedmiotu zamówienia jako jeden z najistotniejszych elementów specyfikacji, determinuje kształt i przebieg postępowania o udzielenie zamówienia.. Nasz referat ma na celu nakreślenie konsekwencji, jakie niesie ze sobą nieprecyzyjny, niejasny lub obarczony innymi wadami opis przedmiotu za-Zgodnie z art. 90 ust.. akt I C 2/15).Nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia może prowadzić niejednokrotnie do unieważnienia postępowania w oparciu o przesłankę z art. 93 ust.1 pkt.7.. wyjaśnienia siwz..Komentarze

Brak komentarzy.