Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego 2020
2. pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkołyAwans zawodowy nauczycieli - akty prawne.. 5 „Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - nauczyciel dyplomowany (2020-06-08) sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - nauczyciel dyplomowany Język polski i język niemiecki.. Podstrona 3 - Omówienie układu teczki - część B.Awans zawodowy jest jednym z nieodzownych elementów pracy nauczyciela w realizacji jego pnącej się ścieżki zawodowej.. Plan awansu zawodowego.4.. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - opracowanie, analiza i wnioski: 05.2022 r. - Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowegoczĄstkowe sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ zawodowy nauczyciela dyplomowanego edyta mazurkiewicz; czĄstkowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela mianowanego katarzyna sobelNauczyciele kończący staż mają 7 dni na złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.Sprawdź, dlaczego w 2019 r. sprawozdanie to najlepiej złożyć w dniu zakończenia stażu.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Wprowadzenie Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2008 r., który trwał do 1 sierpnia 2011 r.W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły..

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Przyjęcie sprawozdania należy zaopatrzyć datą wpływu.mgr beata czynsz / sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopieŃ nauczyciela dyplomowanego nauczyciel mianowany: Beata Czynsz data rozpoczęcia stażu: 01.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia techniczneudział w kursie: „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego".. M. Montessori w Sochaczewie Terminarz; 1.. Efekty realizacji:Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentacji: Cały okres stażu - Zaświadczenia, dyplomy, scenariusze, plany oraz inne dokumenty: 3.. Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.. BytomSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2016 DO 31.05.2019 ROKU Agnieszka Koperska nauczyciel matematyki i fizyki Szkoła Podstawowa w Lucieniu nauczyciel matematyki Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im..

Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego 2017-2020.

Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: mgr Gabriela Jasińska- Duda MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU: Miejskie Przedszkolu nr 7 im.. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).. Plan rozwoju zawodowego.. w postaci: świadectw, zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, scenariuszy, zdjęć, notatek i zapisów w dokumentacji szkolnej oraz na stronie internetowej.. Żyrardów .. Współpraca z opiekunem stażu: ustalenie zasad współpracy i pomocy przy realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego, pomoc przy opracowaniu Planu Rozwoju Zawodowego,Grupa A.. Pamiętam, że kiedy zaczynałam pracę, czułam się podobnie, dlatego .Tymczasem w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli w § 3 zawarto informację o tym, że należy złożyć dyrektorowi wniosek o rozpoczęcie stażu wraz z planem rozwoju, a w §7.1 wskazano powinności nauczyciela.dacie potwierdzenia planu rozwoju zawodowego, dacie złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, uzyskanej ocenie dorobku zawodowego za okres stażu i dacie jej dokonania..

Działania na rzecz szkoły i samorozwoju zawodowego na bieżąco dokumentowałam.

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego za I półrocze 2019/2020 Beata Urbaniak.. Do wniosku dołącza: rozporządzenia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli nauczyciel winien złożyć dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu.Plan rozwoju zawodowego R.(Rozporządzenie z 1 XII 2004, z późn.. Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji t e g o k o n k r e t n e g o planu .Plan rozwoju zawodowego - nauczyciel dyplomowany.. Armii Krajowej nr 23 w Płocku WPROWADZENIE Pracę w Szkole Podstawowej w Lucieniu rozpoczęłam w dniu .Pamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku.. SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO (2020-06-07)Otóż obecnie w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniając uzyskane efekty jego realizacji..

Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Katarzyna Szamraj.. Niestety, nauczyciele często zapominają o tym nowym terminie i składają sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia stażu.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela: Aleksandra Chmara Nazwa i adres placówki: Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „ Bajkowy Zakątek", ul. Lechicka 11, 73-110 Stargard Stanowisko pracy: Nauczyciel wychowania przedszkolnego Posiadane .Sprawozdanie z realizacji stażu n-la mianowanego (2020-10-18) opis.. Dokumentacja awansującego dyrektora szkoły.. Zgłębiając przepisy oświatowe po raz pierwszy, możesz poczuć się przytłoczona/-y skomplikowanymi sformułowaniami, szczegółowymi paragrafami i wieloma wymaganiami, które musisz spełnić.. - czyli do 20 września 2.. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 z późn.. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załączająKomisja kwalifikacyjna dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji, o której mowa w § 9, i przeprowadzonej .Podstrona 2 - Omówienie układu teczki - część A.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień .mgr Krzysztof Krauza - nauczyciel mianowany Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju str. 2 § 8. ust.. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy 2.Kolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , gdzie w § 4..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt