Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty katechety
Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego realizującego staż na nauczyciela mianowanego.. Wiem, ze mogę dalej kontynuować staż.. Katarzyna Strojnowska.. Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.. Przypominamy opiekunowi stażu o przedłożeniu dyrektorowi szkoły projektu oceny dorobku zawodowego.Jeżeli ostateczne ocena dorobku zawodowego za okres stażu jest negatywna, nauczyciel może złożyć do dyrektora szkoły wniosek o dodatkowy staż w wymiarze 9 miesięcy.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.Umieszczam moje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego katechety i nauczyciela WDZ.. Koło.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaPo zakończeniu stażu przedstawiamy dyrektorowi sprawozdanie z rea­li­zacji planu rozwoju zawodowego.. Przygotowanie sprawozdania za okres stażu Przygotowanie sprawozdania za okres stażu 05.2018 Sprawozdanie za okres stażu Zadanie Forma realizacji Termin Sposób dokumentowaniaJeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do przedłużenia stażu z różnych przyczyn, podstawy prawnej czy okresu nieobecności w pracy nauczyciela stażysty to należy zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny (zajmujący się stażami zawodowymi) z prośbą o ich rozstrzygnięcie - art. 9h ust..

Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty.

Pod sprawozdaniem, własnymi opracowaniami, opisami i analizami, sprawozdaniami, wnioskiem skła­damy własnoręczny podpis.. Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad wypełnieniem wymagań, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego.Przedstawiam Państwu prezentację związaną z odbywanie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.. W okresie odbywania stażu również ma on swojego opiekuna.Pani Danuto, jestem w trakcie stażu na nauczyciela dyplomowanego, mam za sobą dwa lata, a od września zmieniam pracę.. Uwzględnia ona podstawy prawne zawarte w Ustawie Karta Nauczyciela (Dz.U.. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć , na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.. Nie mogę natomiast nigdzie w przepisach znaleźć, ile mam czasu po zakończeniu stazu na złożenie sprawozdania do dyrekcji.Opiekun stażu: mgr Zofia Migryt; Okres trwania stażu:01.09.2013 - 31.07.2017 (w czas trwania stażu został wliczony urlop macierzyński i wychowawczy) Wstęp.. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela.koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów..

Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego.

J I. Kraszewskiego w Milanowie.. 2. Wdrażanie przepisów oświatowych regulujących funkcjonowanie szkoły Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur.Imię i nazwisko: Agnieszka Zadroga Imię i nazwisko opiekuna stażu: Agata Słapińska Nauczany przedmiot: religia Czas trwania stażu: od 1 września 2010r do 31 maja 2011r.. Podsumowanie stażu wSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie przebiegu mojego rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego założonego w planie rozwoju, który został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły w .. dniu 12.09.2008 r. Staż na nauczyciela mianowanego o wymiarze 2 lat i 9 miesięcy .1 Jak przedstawić sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty?. 2.Katecheta stażysta.. Mam nadzieję, ze zamieszczone przeze mnie sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, pomoze wielu katechetom, ubiegającym się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego, uporać się ze swoimi sprawozdaniami.Odbycie zgodnie z procedurami stażu na nauczyciela mianowanego, opracowanie sprawozdania za okres stażu.. Nauczyciel kontraktowy.. Joanna Paszkowska.. Opinia rady rodziców (rada rodziców ma czas 14 dni od .Wiem, że staż kończy sie po 2 latach i 9 miesiącach i że na złożenie wniosku o postępowanie w sprawie nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego mam 3 lata od zakończenia stażu..

Teczki stażysty.

Głogów.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego (2020-10-18) .. Jeżeli uzyska zgodę dyrektora, odbywa ten staż w tej samej szkole (dotyczy nauczycieli stażystów i kontraktowych).nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust.. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2014 r. do 31 maja 2016 r. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Na koniec stażu, nauczyciel stażysta składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. W związku ze zmianą Rozporządzenia ws awansu zawodowego wzięłam udział w szkoleniu: „Nowe zasady awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego - repetytorium" w DODN w Wałbrzychu.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego - Teresa..

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego - katecheta.

Opis i analiza sposobu realizacji wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego ze wskazaniem uzyskanych efektów.Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien przede wszystkim: poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym sposób prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji oraz przepisy dotyczące zapewnienia .Każdy katecheta powinien dostarczyć do Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej, następujące dokumenty (jeśli nie były złożone wcześniej): dyplom ukończonych studiów (kserokopia), akt nadania stopnia awansu zawodowego (kserokopia), na bieżąco: wypełniony formularz sprawozdania z działań w okresie stażu na stopień awansu lub czasu od ostatniej oceny.Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. Posiadam tytuł magistra teologii, który uzyskałam w 2000 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju .. stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju .. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu).. Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, co znalazło wyraz we wspólnie omówionym i podpisanym kontrakcie (załącznik nr 2).Nadchodzi czas pisania sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Anna Kiełb Ustawa Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.Sprawozdanie z realizacji stażu n-la mianowanego (2020-10-18) opis.. Sprawozdanie ze stażu; Autoprezentacja dorobku zawodowego; Kontrakt z .nauczyciela stażysty ubiegającego się o .. · Sprawozdanie z działań dodatkowych w grupie · Arkusz obserwacji dziecka .. dokumentacji ze stażu w postaci tzw. Projekt oceny dorobku zawodowego opracowany przez opiekuna stażu (w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela).. Nauczyciel stażysta ma szansę ubiegać się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.. poz. 2215) oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ze zmianami z dnia 23 sierpnia .przebiegu stażu Gromadzenie dokumentacji 09.2015-05.2018 Teczka stażysty 3.. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku..Komentarze

Brak komentarzy.