Sprawozdanie z zajęć rozwijających zainteresowania polonistyczne
Cele operacyjne: uczeń opowiada o wybranej książce i bohaterze literackim, rozwijanie twórczej wyobraźni.. Kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawo-ści w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy.. Kształtowanie osobowości uczniów, w tym wrażliwości emocjonalnej i estetycznej, koncentracji i wyobraźni.Program zajęć rozwijających twórcze myślenie dla klasy 1 Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6 - 7 lat.. Głównym założeniem programu jest zatem wychodzenie naprzeciw potrzebom dziecka Czynnikami decydującymi o poziomie rozwoju zdolności są: warunki społeczne, działalność wychowawcza oraz własna praca ucznia.16 Uczniowie na zajęciach rozwijających zainteresowania z uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych uczyli się segregacji śmieci i stworzyły z odpadów różne ciekawe prace plastyczno techniczne.. Ciekawostki polonistyczne.PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO „Potęga mowy" 1.WSTĘP Program ten jest opracowany z myślą o uczniach, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne, pragną rozszerzać wiedzę o kulturze i doskonalić sprawność komunikowania.. Dowiedziały się ile ciekawych rzeczy można zrobić z folii, kubków po jogurtach, zakrętek itp. rzeczy.Projekt „Przez doskonalenie i rozwijanie - do sukcesu" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Sprawozdanie z przebiegu prowadzonych zajęć w okresie kwiecień - czerwiec 2012 ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NAUK MATEMATYCZNOSprawozdanie z projektu edukacyjnego ..

Uczestnicy zajęć koła polonistycznego to uczniowie klasy 3.

Przeprowadzone zajęcia logopedyczne wpłynęły na: - usprawnianie narządów mownych, zwiększenie ich ruchomości, celowości ruchów, umiejętności przechodzenia z jednego układu artykulacyjnego w drugi,Program pracy z uczniem zdolnym realizowany w ramach Koła Polonistycznego w Gimnazjum Zespołu Szkół im.. W zajęciach brało udział 8 uczniów klasy IIb: 5 chłopców i 3 dziewczynki.. 2.Rozwijanie wyobraźni, pamięci, wrażliwości estetycznej, zdolności do koncentracji uwagi, inwencji twórczej.Termin zajęć: cwartek, godz. 14:30-16.05.. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień teatralnych.. Dzieci przychodziły chętnie.. 8.Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej.. Celem zajęć było przede wszystkim rozwijanie zainteresowania uczniów nauką języka .Program zajęć przeznaczony jest dla uczniów kl. I-III szczególnie uzdolnionych z nauk matematyczno - przyrodniczych pragnących poszerzać swoje zainteresowania w zakresie matematyki i przyrody.. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji polonistycznej odbywały się w I semestrze 2013/2014 roku raz w tygodniu- w czwartek.. Zajęcia rozpoczynały się o godz. 12.05, natomiast kończyły o 12.50.. Program jest przeznaczony do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych, które odbywają się po zajęciach przewidzianych programem nauczania w wymiarze .Zajęcia z języka polskiego rozwijające zainteresowania uczniów..

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych teatralnie.

Zajęcia odbywają dwa razy w tygodniu się w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 8.00 - 8.45 w świetlicy szkolnej a czasami w sali informatycznej.. 2012/2013 Prowadząca: Małgorzata Górka Tygodniowy wymiar godzin: 2 godz. Budzenie zainteresowania kulturą żywego słowa - wygłaszanie z pamięci tekstów z właściwa intonacją i interpunkcją głosową.. Liczba godzin do zrealizowania: 60 godz. Rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka.. 9.Wprowadzanie ucznia w piękno i bogactwo dorobku polskich pisarzy.. prowadzonych w ramach projektu „Lepszy start" Zajęcia prowadzone były od 13.02.2012 do 19.06.2012 roku z 9 uczniami klas I-III.. Frekwencja na zajęciach była bardzo dobra.. Obok wyposażenia uczniów w większy zasób wiadomości i umiejętności, ma on za zadanie aktywizację najzdolniejszych uczniów.Opracowany program służy do prowadzenia zajęć dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w celu rozwijania zainteresowań fizyką.. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki prowadzone przez mgr Renatę Kwapisz.. Liczba uczestników: 11 uczniów CELE GŁÓWNE: -Rozwijanie zainteresowań matematycznych i przyrodniczych.Program został opracowany z myślą o uczniach , którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne , pragną poszerzać wiedzę o kulturze i doskonalić sprawność komunikowania..

Aktywnie uczestniczyły w zajęciach,z dużym zaangażowaniem rozwijały swoje zainteresowania polonistyczne.6.

Szkoła opracowując Program wychowawczo-profilaktyczny opiera się, w tym zakresie, na wskazaniach wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz na wynikach rozpoznania potrzeb wychowawczych i środowiskowych danej społecznościGłównym celem zajęć jest rozwijanie zdolności i zainteresowań humanistycznych uczniów oraz inspirowanie ich do pogłębiania wiedzy polonistycznej.. I lość godzin w tygodniu: 2.. 7.Tworzenie systemu wartości moralno-społecznych, wpływanie na pozytywne postawy.. Na zajecia uczęszcza 8 uczniów: troje z klasy IV, troje uczniów z klasy V oraz dwoje z klasy VI.Sprawozdanie końcowe i ewaluacja z zajęć rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych teatralnie prowadzonych przez Iwonę Jaworską w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.. Zrealizowano 156/180 godzin.Sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć w ramach projektu SZANSA w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w roku szkolnym 2011/2012.. wierszy Tuwima i Brzechwy.. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu Autor - Teresa Goździejewska Grabowiec, 2010 Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy3.. Temat zajęć 3: Rozmowa na temat wiersza pt. „Paweł i Gaweł"matematyki, z drugiej - jak inspirować uczniów zdolnych do rozwijania zainteresowań i zdolności ma-tematycznych..

...Temat zajęć 2: Moje ulubione książki z dzieciństwa - czytanie wybranych .

Program realizuję na zajęciach pozalekcyjnych w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. Prowadzący: mgr Izabela Brzeska Zajęcia koła polonistycznego przeznaczone są dla uczniów kl.IV-VI, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne.. A ponadto: 1.Wyrabianie nawyku samokształcenia.. Planując tematykę spotkań, wzięłam pod uwagę propozycje zainteresowanychNa zajęciach rozwijających umiejętności polonistyczne uczniowie przy pomocy aktywizujących metod nauczania oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych technik multimedialnych poszerzają i utrwalają zdobyte na lekcjach polskiego wiadomości .Dziewczyny z klasy 6b, przygotowujące się do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego, kształcą umiejętności posługiwania się .1 PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW WYBITNIE UZDOLNIONYCH PRZYRODNICZO I MATEMATYCZNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOL.. Poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznychSprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożon ych ryzykiem dysleksji.. Od 16 stycznia 2012 roku do 24 maja 2012 roku w ramach wyżej wymienionego projektu zostało zrealizowanych 45 godzin zajęć.1.. Program realizowany będzie na zajęciach pozalekcyjnych.Zajęcia rozwijające uzdolnienia polonistyczne Jest to propozycja dla uczniów zainteresowanych dodatkowym zdobywaniem wiedzy i umiejętności z języka polskiego.. Proponujemy w nim ćwiczenia, które w pozytywny sposób wpływają na aktywność po-znawczą uczniów z klas I-III, ich postawę twórczą, emocje oraz motywację.Sprawozdanie z realizacji zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia w ramach organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom uzdolnionym Dokument wzorcowy Zawiera przykładowe treści, które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej szkoły!Szczegółowe cele nauczania zajęć rozwijających kreatywność to: .. Nauczyciel powinien mieć świadomość celu prowadzonych zajęć, być autentycznym w kontaktach z uczniami, przez cały czas obserwować grupę, dobierać ćwiczenia umożliwiające nabywanie nowych .. widoczne zainteresowania ucznia,PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH Z DZIECKIEM ZDOLNYM Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6 - 7 lat, które przejawiają uzdolnienia w obrębie obszaru edukacji językowej (polonistycznej).Rozwijanie wrażliwości estetycznej i zmysłowej.. Zajęcia prowadzone na podstawie niniejszego programu stwarzają możliwości rozwoju dla uzdolnionych uczniów, rozwijają aktywne postawy umożliwiające przeprowadzenie i obserwację doświadczeń fizycznych w tym wdrażanie do umiejętności .- rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz wykorzystywania ich w procesie zdobywania wiedzy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt