Kryteria oceny opowiadania z dialogiem
Ujęcie najważniejszych składników treści [nauczyciel określa każdorazowo dla konkretnego utworu] 0-1.. Pewnego pochmurnego poranka, gdy obudziłam się , nie podejrzewałam, że to będzie niezwyły dzień.. Praca zgodna z tematem.. II Rozwinięcie tematu 0 - 2p.. Podział na 3 akapity.. Opowiadanie w wypracowaniach szkolnych - przykłady Co by było, gdyby świat był różowy?. [Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria VI i VIII.]. KRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA O CHARAKTERZE ARGUMENTACYJNYM (ROZPRAWKA, PRZEMÓWIENIE ITP.)KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń , którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: .. (opowiadanie odtwórcze z dialogiem, opis przedmiotu i postaci, sprawozdanie, list, zaproszenie),Oba zadania będą oceniane tak samo w każdym za wyjątkiem 2 kryterium.. Przedstawienie przyczynowo - skutkowego toku zdarzeń 0 - 1p.. Oto moje chcecie poczytać ?. Zachowuje formę opowiadania (prowadzi konsekwentnie narrację trzecio- lub pierwszoosobową, przedstawia wydarzenia w układzie przyczynowo-skutkowym).. III Przedstawienie przyczynowo - skutkowego toku wydarzeń 1p.. Kryteria oceny opowiadania twórczego z dialogiem (zredagowanego na podstawie zdarzeń przeżytych lub wymyślonych przez autora) [klasy V - VI] Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Zgodność pracy z tematem 1p..

Kryteria oceny opowiadania z dialogiem.9.

w klasach VII i VIII.. Opowiadanie z elementami opisu postaci.. Tekst jest we fragmentach zgodny z tematem 2.. Na podstawie Informatora o egzaminie ósmoklasisty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z roku 2017 przygotowała - Beata Galant.. Opowiadanie z dialogiem Nr Kryteria Liczba punktów Zróżnicowanie punktacjiNa lekcje języka polskiego oraz przed egzaminem ósmoklasisty warto wiedzieć jak napisać opowiadanie.. Rozwinięcie tematu obejmuje: Nazywanie uczuć, Analizowanie uczucia własnego lub postaci fikcyjnej, Odpowiedni dobór i zasób słownictwa nazywającego stany psychiczne, Stosowanie porównań, związków frazeologicznych, Narracja pierwszoosobowa, Opis .Kryteria pracy i oceniania dzieci dyslektycznych i z ryzykiem dysleksji w kl. IV - VI 1.. Rozwinięcie tematu 0 - 2p.. Co by było, gdyby wyrosły mi skrydła?Kryteria oceniania w klasie V wymagania na oceny w pierwszym półroczu Wymagania na oceny wyższe zawierają także wszystkie wymagania na oceny niższe Wymagania Ocena Uwagi Ocena dopuszczająca dostateczna Ocena dobra bardzo dobra Uczeń: Czytanie -stara się czytać tekst bez błędów, -czyta tekst bez błędów z za-chowaniem znakówZACHOWANIE Klasa 1-3 WYRAŻANIE EMOCJI Cel: Potrafię właściwie wyrażać swoje emocje..

Kryteria oceny.

Kartka pocztowa wraz z adresem (s. 3) 5.. Opowiadanie z elementami opisu przyrody.. Kryteria.. Słuchał tej samej co ja muzyki, miał wielką kolekcję fantastycznych płyt, mogłem z nim pogadać na każdy temat.. .Opowiadanie z dialogiem na polski :) Polonistka zadała zadanie domowe, żeby napisać opowiadanie z dialogiem.. Liczba punktów.. Trafny tytuł (odpowiedni do treści) 0 - 1p.. dostałam za to szóchę !. · Kontroluję własne emocje.. Trójdzielna kompozycja tekstu z zachowaniem wła ściwych proporcji mi ędzy wst ępem, rozwini ęciem i zako ńczeniem oraz narracj ą i dialogiem).. Pisze pracę zgodnie z tematem.. Trafny tytuł (odpowiedni do treści) 0 - 1p.. 2.Opowiadanie jest jedną z podstawowych form narracyjnych.Jako gatunek literacki charakteryzuje się ono niewielkimi rozmiarami oraz prostą, zazwyczaj jednowątkową fabułą (chociaż mogą pojawiać się także niezbyt rozbudowane wątki poboczne).Kryteria oceny opowiadania ustnego Numer kryterium Kryteria Liczba pkt I Wypowiedź (opowiadanie) wiąże się z zadanym tematem 1 p. II Rozwinięcie wypowiedzi w ramach określonej koncepcji ucznia 0-2 p. III Spójność i logiczne uporządkowanie wypowiedzi 1 p. IV Płynność opowiadania [właściwe tempo mówienia] 1 p.2..

Kryteria oceny wypowiedzi twórczej wypracowania na sprawdzianie ósmoklasisty 1.

Zgodność pracy z tematem 0 - 1p.. Zgodność pracy z tematem 0 - 1p.. W tym odcinku udzielam wam kilku wskazówek.Kryteria oceny opowiadania ustnego Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Wypowiedź (opowiadanie) wiąże się z zadanym tematem 1 p. II Rozwinięcie wypowiedzi w ramach określonej koncepcji ucznia 0-2 p.. Być może świetnie się dogadywaliśmy z powodu niezbyt dużej różnicy wieku - był o piętnaście lat młodszym bratem mojej mamy.Kryteria oceny opowiadania twórczego Kryteria Punktacja I TEMAT (0 - 6)* 1.. Przedstawienie przyczynowo - skutkowego toku zdarzeń 0 - 1p.. 0-1 Kompozycja (0-3 p.). Kartka z dziennika (s.Kryteria oceniania wypracowań i testów wyboru .. Dłuższa wypowiedź na określony temat (s. 2) 3. nstrukcja (s. 2) 4.. Poprawne i celowe wprowadzenie dialogu w tok narracji (co najmniej jeden przykład składający się z co .Opowiadanie z dialogiem Nr Kryteria Liczba punktów Zróżnicowanie punktacji i uwagi dotyczące kryteriów I Zrozumienie tematu, zastosowanie odpowiedniej formy 0-1 Pisze zgodnie z poleceniem II Stopień realizacji tematu 0-2 Punktujemy od całkowitego wyczerpania tematu do pobieżnej jego znajomości III Przedstawienie przyczynowo-Kryteria oceny opowiadania z dialogiem, opisem i elementami innych form wypowiedzi Kryteria Punktacja I TEMAT (0 - 7)* 1..

Po kilku godzinnej podróży dotarliśmy do celu.Kryteria oceny opowiadania odtwórczego .

· .1 Język polski oceny pisemnych form wypowiedzi w klasach 4-6 szkoły podstawowej Wykaz pisemnych form wypowiedzi 1.. Numer kryterium.. Spójno ść tekstu (istniej ą stylistyczne nawi ązania pomi ędzy poszczególnymi cz ęściami .Opowiadanie można ująć w następujący schemat kompozycyjny: .Zadanie: napisz opowiadanie z dialogiem ze znalazles psa w parku Rozwiązanie:korzystając z pięknej wiosennej pogody postanowiłem wybrać się do pobliskiego parku przechodząc się alejkami parkowymi w pewnym momencie coś mnie zaciekawiło pod wielkim drzewem leżała mała .KRYTERIA OCENY OPISU PRZEŻYĆ WEWNĘTRZNYCH Kryteria oceny Punktacja TEMAT (0-6 pkt.). Kryteria oceny dialogu Numer kryterium Kryteria Liczba punktów Trafny tytuł (odpowiedni do treści opowiadania) 0 - 1p.. Ćwiczenie czyni mistrza.. Znajdziesz tu informacje o tym jak pisać opowiadanie - wypowiedź twórczą na sprawdzian ósmoklasisty, cechy opowiadania, elementy opowiadania, kryteria oceny opowiadania.Oto przykładowe opowiadanie z dialogiem, czyli część narracyjna i część z dialogiem.. Realizacja tematu wypowiedzi - 2 punkty .. np. czy zawiera elementy typowe dla opowiadania, takie jak zwroty akcji, dialog, puenta .. [Jeżeli praca nie spełnia kryterium objętości określonej przez nauczyciela - za kryterium VI, VII, VIII przyznaje się 0 punktów, zaś w kryterium II - 1 punkt.]. W przypadku kryterium 2. zapisy będą doprecyzowywane w odniesieniu do poszczególnych tematów w każdej sesji egzaminu ósmoklasisty.Opowiadanie z dialogiem - przykład Mój wujek Adam zawsze był równym gościem.. Zachowuje chronologię zdarzeń (opowiada zgodnie z tekstem).. Ciekawy sposób prowadzenia narracji (np. wprowadzenie dialogu, elementów innych form wypowiedzi .Jak napisać opowiadanie na sprawdzianie ósmoklasisty?. Jak zredagować opowiadanie?. Kryteria dotyczą uczniów posiadających opinie z poradni psychologiczno - pedagogicznej lub poradni niepublicznej, działających zgodnie z art. 82( Ustawa o systemie oświaty z dnia 23.08.2001 r. i nowelizacja z dnia 27.06.2003 r. art. 72b ust.. Kalisz, 30.10.2017.. Przedstawienie przyczynowo - skutkowego toku zdarzeń 0 - 1p.. Opowiadanie.. : Pewnego słonecznego dnia pojechałam z klasą na wycieczkę do zamku w Warszawie.. 1 punkt IV.Z wyjątkiem kryterium 2., które jest odrębne dla wypowiedzi o charakterze twórczym i dla wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym, każda praca będzie oceniana według tych samych kryteriów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt