Wnioski do pracy wychowawczej ze swoją klasa na ii semestr
2.analizy wraz z wypracowanymi wnioskami do pracy na II semestr lub następny rok szkolny.. Z tej racji pragniemy podzielić się z Państwem wiadomościami na temat pracy szkoły w drugim semestrze.. Osiągnięcia i trudności w pracy dydaktyczno - wychowawczej z dziećmi.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zajęć i noszenie mundurków przez uczniów - Jadwiga Filipowicz.. Utrzymywać i pogłębiać dobry kontakt z rodzicami.. M. Zaborowska, p.. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności matematycznych w klasach V-VI.Klasa IIIc .. 2.W swojej pracy dużą wagę przywiązywałam do wdrażania dzieci w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, wyrabiania samodzielności, umiejętności współdziałania na rzecz innych.. WNIOSKI DO PRACY PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ NA II SEMESTR.. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. ustalenie priorytetÓw wychowawczych na rok szkolny 2014/2015 v. zadania do realizacji w klasach i-iii i iv -vi1) stopień i sposób realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz planu pracy wychowawczej klasy; realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły (wychowanie patriotyczne, zdrowotne, ekologiczne.. ), realizacja problematyki skutecznego uczenia się, komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole, sprawozdanie z .wykonywanie dekoracji klasy według potrzeb..

ewaluacja dziaŁaŃ wychowawczych, wnioski do pracy iv.

Wykaz uczniów klas II biorących udział w kołach zainteresowań .. W klasie są uczniowie posiadające orzeczenia z Poradni Psychologiczno .Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.Do najczęściej poddawanych zadań organizatorskich należą: praca z samorządem uczniowskim i organizacjami młodzieżowymi i szkolnymi, organizacja pracy na godzinach wychowawczych, ocenianie zachowania uczniów, praca z klasą jako grupą nieformalną, planowanie, kontrola i ocena wyników pracy wychowawczej z klasą, działania .Praca związana ze stuleciem szkoły •Przygotowanie dekoracji - wykonanie toreb z kwiatami oraz lampionów i laurek p.. W klasach I - III uczniowie mają możliwość wyrównywać braki w .. na zjęcia dydaktyczno-wychowawcze Liczba uczniów uczęszczających na koła zainteresowań 60% Klasy I .. Rozmawiać stale na temat kultury dobrego zachowania się ucznia w szkole, na lekcjach z innymi nauczycielami, podczas przerw międzylekcyjnych.Formułuje się wnioski do dalszej pracy.. Inne postanowienia: 1) Realizacja przedsięwzięć podejmowanych przez nauczycieli powinna być zgodna z programem wychowawczo-profilaktycznym..

Praca wychowawczo-za I semestr roku szkolnego 2017/2018.

Praca z dziećmi: zdolnymi, słabymi, zaniedbanymi .podczas spotkań podsumowujących pracę w I semestrze - kl. I - Ewa Gutowska, kl. II - Wiesława Zientara,kl.III-BożennaKuć.. Wnioski do dalszej pracy:WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: - motywowanie uczniów do systematycznej pracy - umożliwienie uczniom wykorzystania zdobytej wiedzy do porozumiewania się na miarę możliwości ucznia .. 4 latki rozróżniają pojazdy ze względu na ich zastosowanie na lądzie, na wodzie i w powietrzu, wskazują na ich przeznaczenie.. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki prowadzone przez mgr Renatę Kwapisz .. 2.wnioski do dalszej pracy: „Sercem na świat" - przeprowadzenie cyklu zajęć (raz w miesiącu) kształtujących postawę empatii i solidarności z krajami, które dotykają kryzysy humanitarne (wojny i katastrofy naturalne) oraz zaangażowanie do działań na rzecz lepszego świata.Wnioski do pracy z klasą w II semestrze roku szkolnego: 1.. M. Majewska, p.. Uczniowie tej klasy chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych - plastycznych, sportowych, tanecznych..

Kontynuować sprawdzone formy pracy.

Zebranie informacji do sprawozdania z pracy zespołuwIsemestrze.Wnioski do pracy na przyszły rok szkolny 2015/2016.. R. Kwiecień; o Wyjazd do Lublina na przedstawienie pt. „Piękna i bestia"- kl. II SP, wychowawcy Praca nad gazetką „Świetlik": gromadzenie materiałów redakcyjnych, opracowanie p. Waśkowska.. Wielu uczniów zapisało się na zajęcia taneczne, prowadzone w GOK-u, kilku chłopców uczestniczy w zajęciach sportowych (piłka nożna).Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w II półroczu w grupie 4-latków Grupa „Muchomorki" liczy 25 dzieci: 13 dziewczynek i 12 chłopców.. udział klasy w pracach samorządu szkolnego.. Nauczyciele wszystkich przedmiotów uwzględniają i wykonują zadania wynikające z programu.. włączanie się do wybranych zadań.. Próba rozszerzenia obchodów Święta Konstytucji 3 Maja np. konkursem wiedzy o Konstytucji z racji wydarzeń jakie mają miejsce w dniach rocznicy ( targi, matury) Opracowanie przez wychowawców planu pracy zespołów oddziałowycho Wyjazd do Teatru Muzycznego w Lublinie na przedstawienie "Jaś i Małgosia"- p.. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY - dalsze stymulowanie rozwoju dzieci i przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego - rozwijanie .Wnioski do pracy - Rok szkolny 2014/2015 Wnioski z ewaluacji wewnętrznej - rekomendacje: Kierunkować działania na indywidualne podejście do ucznia; Wzmocnić współpracę szkoły z rodzicami, bardziej angażować ich w życie szkoły, pracować nad komunikacją pomiędzy szkołą a rodzicem;dziaŁania wychowawcze na rok szkolny 2014/2015 spis treŚci: i. wstĘp ii..

Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

A. Walczak, p. J. Zielińska •Praca w zespole opracowującym książkę na 100 lecie szkołyZ DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Wnioski do pracy z klasą w kolejnym roku szkolnym; .. Nauczanie indywidualne ze względu na stan zdrowia fizycznego (2013-08-28 08:22:04) Prowadzenie dziennika dla ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym w szkole podstawowej .. Klasa niekiedy rozbrykana ale na lekcjach pracowita i zdyscyplinowana.. udział członków klasy w opiece nad dziećmi młodszymi w czasie przerw.. Praca wychowawczo - dydaktyczna w grupie III obejmowała realizację treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem" Wydawnictwa Edukacja Polska.PODSUMOWANIE PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2011 .. Większość dzieci chętnie uczestniczy w zajęciach, tylko niektóre z nich nie potrafią skupić swojej uwagi na zajęciu.. KLASY II Na 100 uczniów klas drugich .Analiza pracy klasy ( mocne i słabe strony, sukcesy) Klasa III „b" liczy 16 uczniów 8-dziewczynek i 8 chłopców.. narady ,dyskusje na godzinach wychowawczych.. Y, ) oraz zabawki (p. diagnoza oczekiwaŃ spoŁecznoŚci szkolnej iii.. Na pytanie jak czujesz się w swojej klasie 61 osób odpowiada- bardzo dobrze, 25- dobrze, 8- średnio, 10 osób nie czuje się dobrze w grupie.. godziny wychowawcze.. poprzez przypominanie o konieczności niesienia pomocy nie tylko uczniom z problemami ze swojej klasy, ale każdemu dziecku, które jej potrzebuje w danym momencie .. Klasa III liczy 10 uczniów.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.Mija kolejny rok naszej wspólnej pracy.. wysuwanie propozycji do ocen z zachowania.. W II semestrze r. szkolnego 2013/2014 pracowały 13 oddziały, w których uczyło się 289 uczniów, w tym: - 25 uczniów w oddziale przedszkolnym „O" - 264 uczniów w klasach I-VI.. 8 Wykres 3.. Wnioski 1.. Sprawozdanie wychowawcy za 1 semestrDlatego też w swojej pracy dydaktyczno - wychowawczej stwarzałyśmy sytuację pozwalające na rozwijanie u dzieci umiejętności wyrażania siebie, swoich emocji, uczuć poprzez różne formy ekspresji słownej, plastycznej, muzycznej, ruchowej z uwzględnieniem szeroko pojętej przyrody.Także na bieżąco sponsorują artykuły papiernicze jak i zaopatrują kąciki tematyczne sali w niezbędne pomoce dydaktyczne - kącik książki, „skrzynia skarbów" ( p.. Edukacja kulturalna - udziałSPRAWOZDANIA, EWALUACJA, PODSUMOWANIA w przedszkolu • pliki użytkownika jo-chom przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Roczna analiza pracy wychowawczo dydaktycznej.doc, Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej 2.docx59 osób, z rodzicami- 56, z nauczycielami- 9, z rodzeństwem - 21, z innymi osobami- 7..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt