Czynniki egzogenne wpływające na rozwój dziecka
Czynniki egzogenne to czynniki związane ze środowiskiemCzynniki środowiskowe sprzyjające rozwojowi nowotworów.. Z kolei modyfikatory społeczno-cywilizacyjne wpływają w większym stopniu na psychikę dziecka.. Dlatego czynniki te nazwano modyfikatorami.W badaniach nad rozwojem człowieka równie dobrze muszą być rozpoznane czynniki rozwoju wpływające na organizm (szczególnie możliwe do zmierzenia czynniki środowiskowe), jak i cechy organizmu , na które czynniki te działają.. Czynniki egzogenne dzielą się na czynniki biogeograficzne, np.: cechy klimatu, zasoby .Może ono przybierać szybsze lub wolne tempo rozwoju co z kolei wartości określonych cech mogą stawać się mniejsze lub większe.. Również poszczególny narządy i tkanki rozwijają się z właściwym dla nich tempem i rytmem.. Zadatki wrodzone przyczyniają się do rozwoju cech fizycznych , ale również wpływają na cechy psychiczne jak temperament i inteligencja.rozwoju dziecka i jednocześnie są na tyle wyraziste, że mogą podlegać warto-ściowaniu podczas badań psychologicznych lub socjologicznych.. Po prostu postaraj się teraz ograniczyć kawę, a najlepiej w ogóle z niej zrezygnuj.. Mówienie do dzieci „po dziecięcemu" może źle wpływać na rozwój ich mowy.Rozwój dziecka zależny jest od wielu czynników.. [6]Rozwój i wychowanie są bardzo złożonymi i skomplikowanymi procesami, a od ich właściwego przebiegu zależą przyszłe losy dziecka..

czynniki endogenne - genetyczne.

To, co jest najistotniejsze w przypadku teratogenów, to szkodliwość wyłącznie dla płodu, nie dla matki.Home / Rozwój płodu / Czynniki wpływające na zdrowie nienarodzonego dziecka Czynniki wpływające na zdrowie nienarodzonego dziecka.. Światowej sławy psychologowie, psychoterapeuci, pedagodzy oraz badacze mózgu człowieka na podstawie swoich wieloletnich obserwacji podpowiadają, jakie czynniki i elementy "wychowawcze" najkorzystniej oddziałują na .Czynniki te wpływają na dziecko zarówno w pozytywny sposób, który może poprawić ich rozwój, jak i w negatywny sposób, który może zagrozić efektom rozwojowym.. W okresie prenatalnym istnieje wiele czynników biologicznych, które mogą wpływać na rozwój dziecka.Spośród nieskończenie wielu elementów organizmu i otoczenia człowieka pewne z nich wpływają czynnie na jego rozwój..

Są to czynniki endogenne i egzogenne.

Kategoria: .. to nie miało negatywnego wpływu na dziecko.. Dowiedz się, jakie czynniki mają największy wpływ na prawidłowe kształtowanie się młodego człowieka.Poszczególne czynniki nie wpływają na proces adaptacji dziecka do szkoły w sposób izolowany, lecz w różnych, wzajemnie warunkujących się układach.. Zazwyczaj wydzielane są 3 główne grupy czynników odpowiedzialnych za wystąpienie, rozwój oraz ukształtowanie cech i właściwości organizmu.. Istnieją jedynie wrodzone zadatki anatomiczno-fizjologiczne, wpływające na dalszy rozwój, ale nie określające go ściśle.Czynniki egzogenne, czyli modyfikatory rozwoju Czynniki egzogenne mają bardzo duży wpływ na rozwój fizyczny dziecka.. Cechy te podzielić można na dwie zasadnicze grupy.. Działanie różnorakich czynników endogennych jest modyfikowane przez różne układy czynników egzogennych.. Czynniki społeczne w genezie nieprawidłowego rozwoju i zachowania.. Czynniki wpływające na rozwój dziecka Endogenne i egzogennerodzina: kontakt z rodzinnym otoczeniem bezpośrednio wpływa na rozwój mowy dziecka, jej poprawność gramatyczną, zasób słów i intonację..

Są to cechy jakościowe i ilościowe.Czynniki wpływające na rozwój dziecka.

Najistotniejszymi czynnikami wg innej klasyfikacji są czynniki biologiczne, środowiskowe i wrodzone.. Czynniki środowiskowe sprzyjające rozwojowi nowotworów nazywane są czynnikami kancerogennymi (kancerogenami, karcynogenami).Jest to grupa substancji i patogenów, które zwiększają ryzyko związane z wystąpieniem choroby nowotworowej, szczególnie u osób posiadających predyspozycje genetyczne, które można stwierdzić poprzez .Czynniki paragenetyczne to te właściwości organizmu matki, które mogą dodatkowo (pozagenowo) wpłynąć na rozwój płodu, co wynika ze ścisłego kontaktu organizmu matki i dziecka w jego życiu płodowym, np.: tryb życia matki w czasie ciąży.. Te zaś decydują o możliwościach adaptacji organizmu do warunków świata zewnętrznego.. .Czynniki środowiska zewnętrznego (egzogenne) wpływające na rozwój biologiczny człowieka: A: Warunki biogeograficzne (modyfikatory naturalne): *zasoby mineralne i naturalne w otoczeniu oraz wkład powietrza jako nieorganiczne składniki łańcucha pokarmowegoOdpowiedzialność za ten rozwój spoczywa bowiem właśnie na dorosłych, którzy na co dzień przebywają z dziećmi..

Nie jest więc ukształtowana z chwilą narodzin dziecka.

CZYNNIKI EGZOGENNE: Czynniki egzogenne są to czynniki otaczającego świata oddziałujące na organizm dziecka ciągłymi bodźcami burząc jego równowagę fizjologiczną (homeostazę), zmuszając do przystosowania się do warunków zewnętrznych i modyfikując jego rozwój.. Działanie czynników teratogennych w zależności od fazy rozwojowej, w której dany czynnik zadziałał, dzielimy na: - gametopatie, - blastopatie - 1.-15. dzień rozwoju, - embriopatie - 16.-60. dzień rozwoju,G.. Potencjalne czynniki regulujące rozwój podzielić, więc można na te, które są wewnątrz (endogenne), i te, które są zewnętrzne organizmu (egzogenne).Wzajemna zależność wszystkich czynników (egzogennych i endogennych), polega na tym, że pierwsze z nich, zewnątrzpochodne, wpływają modyfikująco na przebieg rozwoju fizycznego, który jest zdeterminowany drugimi, wewnątrzpochodnymi.. Woda i gleba mogą być źródłem zakażeń, ujemnie wpływających na rozwój, ale także zawierają sole mineralne i .Omówione dotąd czynniki oddziałują głównie na rozwój fizjologiczny dziecka.. Przyjemna atmosfera, spokój i troska o dziecko w rodzinie są doskonałym podłożem do zapobiegania dysfunkcjom mowy.. 21 Ważnymi aspektami życia rodzinnego mogą być: liczba członków rodziny, .. - niekorzystne dla rozwoju dziecka, jak .Czynniki teratogenne są to różnego rodzaju czynniki pozagenetyczne, które wpływając na rozwijający się zarodek i płód dziecka, mogą przyczyniać się do powstawania wad wrodzonych.. • Spośród czynników biologicznych za najważniejsze można uznać wrodzone właściwości .Wzajemna zależność wszystkich czynników (egzogennych i endogennych), polega na tym, że pierwsze z nich, zewnątrzpochodne, wpływają modyfikująco na przebieg rozwoju fizycznego, który jest zdeterminowany drugimi, wewnątrzpochodnymi.. Czynniki endogenne to indywidualne właściwości dziecka jak płeć, wiek, indywidualne cechy układu nerwowego, stan zdrowia, ogólny poziom rozwoju psychoruchowego dziecka.. Wśród nich można wyodrębnić cztery główne grupy: czynniki genetyczne, tzw. determinanty, czynniki paragenetyczne, tzw. stymulatory, czynniki środowisko-we(egzogenne), tzw. modyfikatory oraz tryb i styl życia, który wiąże się poniekąd zCZYNNIKI EGZOGENNE ROZWOJU CZŁOWIEKA Czynniki egzogenne w życiu pozapłodowym dzieli się na działające w następujących rodzajach środowisk: - .. gazowe i biologiczne mają duże znaczenie dla rozwoju dziecka.. Współzależność tych czynników w przypadku każdego dziecka jest inna.Innymi czynnikami zmian w organizmie, które mogą wpływać na prawidłowy rozwój umysłowy dziecka, są anatomiczne zmiany mózgu: zaniki płatowe, dziurawość mózgu, porowatość mózgu itd.. [6]Czynniki egzogenne wpływające na rozwój dziecka Czynniki egzogenne (ekologiczne, środowiskowe) - zespół czynników, od których zależy realizacja potencjału genetycznego dziecka 1. czynniki biogeograficzne - klimat - zasoby wodno-mineralne - skład powietrza - fauna, flora 7Przebieg rozwoju dziecka jest regulowany przez liczne czynniki zarówno endo-genne, jak i egzogenne.. Sochaczewska wyróżniła czynniki od których zależy adaptacja.. Wśród nich najistotniejsze są te o charakterze biologicznym i środowiskowym.. Te zaś decydują o możliwościach adaptacji organizmu do warunków świata zewnętrznego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt