Wzór sprawozdania nauczyciela stażysty
Sprawozdanie opiekuna stażu ze .Nauczyciele kończący staż mają 7 dni na złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta.. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie Stanowisko: Nauczyciel chemii Kwalifikacje: Studia 5-letnie magisterskie na Wydziale Chemii i Ochrony Środowiska, Kierunek Chemia ( z przygotowaniem .koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.. 9c ust.. 6 oraz Art. 9f ust.. Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.. Gliwice.. 5 „Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w .WZÓR.. ZAŚWIADCZENIE O ZDANIU EGZAMINU.. Agata Szczepaniak-Masłowska.. Bowiem, zgodnie z zapisem w KN Art. 9b, ust .1.1, warunkiem nadania Tobie stopienia nauczyciela kontraktowego, jest uzyskanie przez Ciebie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie.Kolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , gdzie w § 4.. 2.Nauczyciel stażysta składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do dyrektora.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaWzór sprawozdania semestralnego z realizacji wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego..

Prezentacja Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2020.

1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc. 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc. 3.sprawozdanie wychowawcy .Kontrakt zawarty pomiędzy nauczycielem stażystą a opiekunem stażu - 2018.. Pod sprawozdaniem, własnymi opracowaniami, opisami i analizami, sprawozdaniami, wnioskiem skła­damy własnoręczny podpis.. Czaplinek.. Wówczas osoba ta jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu.Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres dziewięciu miesięcy mojej pracy pedagogicznej.. Kontrakt obowiązuje na okres odbywania stażu przez .. (imię i nazwisko stażysty) w wymiarze dziewięciu miesięcy oraz miesiąca po odbyciu stażu.. W sprawozdaniu zostały przedstawione działania, jakie podjęłam, aby spełnić wymogi określone dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego oraz w pełni móc realizować własne ambicje zawodowe.nauczyciela stażysty Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Wzór wniosku poniżej.. Nauczane przedmioty:biologia, chemia, matematyka, fizyka .. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć , na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku..

Przykładowe zapisy w planie rozwoju stażysty Anna KiełbArt.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię: Dominika Nazwisko: Winiarska Stanowisko: Nauczyciel - wychowawca świetlicy Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie Data odbywania stażu: 1.09.2013 - 31.05.2014 Opiekun stażu : mgr Monika Misztal1.. Na podstawie art. 9g ust.. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela, sprawozdanie z realizacji w okresie ostatnich 3 lat zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, potwierdzone przez właściwy organ organizacji związkowej, w której nauczyciel pełni funkcję z wyboru.kontrola dokumentacji nauczycieli stażystów, wobec których pełniona jest rola opiekuna stażu cząstkowe sprawozdania z realizowanych programów i projektów przygotowanie diagnozy gotowości szkolnej w oparciu o analizę wytworów dziecka, analizę działań podejmowanych w bieżącym roku szkolnymWzór kontraktu zawartego między opiekunem i stażystą Zasady współpracy nauczyciela stażysty ..

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.

1. bł.. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku.. Małgorzata Pachciarek.. 1,SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko: Justyna Witek Nazwa szkoły: Zespół Szkół im.. Zapraszam do korzystania z materiałów.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust.. Wzór kontraktu nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego .. 2 i 3 KN: ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Strumień .. Klaudia Czapek.. Aleksandra Kaszowicz.. Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn.. Do wniosku nauczyciel stażysta dołącza następujące dokumenty: - kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora,Oto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli.. 6 i 7 KN: pismo dyrektora do rady rodziców o opinię o pracy nauczyciela stażysty, kontraktowego lub mianowanego..

Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Tychach ...w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust.

Przypominamy opiekunowi stażu o przedłożeniu dyrektorowi szkoły projektu oceny dorobku zawodowego.Kiedy zakończysz już swój staż i napiszesz sprawozdanie z jego przebiegu, zostaje Ci jeszcze przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej.. Sprawozdanie z pracy nauczyciela stażysty.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Anna Jankowicz Okres stażu: od 1 września 2008 r. do 31 maja 2009 r. Miejsce pracy: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Stanowisko: nauczyciel-bibliotekarzPrzedszkole Publiczne nr 55 w Opolu Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Stażysty Opole 2011 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Imię i nazwisko nauczyciela: Imię i nazwisko opiekuna stażu: Miejsce pracy: Imię i nazwisko dyrektora przedszkola: Czas trwania stażu: 1.09.2010 r. - 31.05.2011 r.1 Jak przedstawić sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty?. 2 Karty Nauczyciela).. Rozpoczynamy staż.. Pracę w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego im.. Staż trwa 9 miesięcy.Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. Kontrakt pomiędzy opiekunem stażu a nauczycielem stażystą.. Sprawozdanie z realizacji stażu n-la mianowanego (2020-10-18) opis.Nauczyciele - druki sprawozdań Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Sprawdź, dlaczego w 2019 r. sprawozdanie.Stażyści mogą wspisać to też jako umiejętność korzystania w pracy, zwłaszacza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.. zm.) komisja egzaminacyjna ZAŚWIADCZENIE O ZDANIU EGZAMINU.. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu Author: Jarosław Kordziński Last modified by: Tomasz Traczyk Created Date: 6/29/2006 10:18:00 AM Company: ORE Educator Other titles: Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażuMożecie tu Państwo znaleźć również przykładowe zapisy planu rozwoju nauczyciela stażysty, które trzeba jednak wypełnić własnymi pomysłami..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt