Ocena opisowa ucznia słabego klasa 1
Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej.. Przy klasyfikowaniu ucznia obowiązuje ocena opisowa ustalona w oparciu o oceny zanotowane w dzienniku lekcyjnym i spostrzeżenia nauczyciela.. Pracuje w wolnym tempie, nie zawsze samodzielnie.4.. Autor: Jolanta Oskwarek 17 Cze 2010, 17:16 Dzięki uprzejmości współpracujących nauczycieli udało nam się zebrać wzory ocen opisowych.Dokument zawiera propozycje przykładowych sformułowań pomocnych podczas przygotowywania oceny opisowej dla uczniów klas 1-3 przeznaczonych do modyfikacji zgodnie z własnymi potrzebami.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA Współdziałanie z rówieśnikami i osobami dorosłymi.. Warunkiem szybkiej i sprawnej pracy nad oceną jest właściwe przygotowanie się oraz świadomość, jakie elementy są w takiej ocenie niezbędne.A oto przykłady ocen po pierwszym semestrze i na koniec roku szkolnego tego samego ucznia.. Opis osiągnięć ucznia to kontrola spełnienia przez niego wymagań edukacyjnych, a zarazem informacja o tym dla ucznia i rodzica.Ocena opisowa końcoworoczna klasa II - przykłady.. Przykładowe sformułowania.. Ocenę opisową za I semestr przygotowuje wychowawca i przekazuje rodzicom.. Klasa III liczy 10 uczniów.. WIELOASPEKTOWA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA: Diagnoza Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Charakterystyka psychologiczno-pedagogiczna (mocne i słabe strony ucznia) - głębokie zaburzenia mowy i języka - afazja ruchowa - zaburzenia ekspresyjnego posługiwania się mową1 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIA KLASY 1 zgodne z nową podstawą programową wg rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 lutego 2017r..

Pobierz materiały: Ocena opisowa dla klas 1-3.

Edukacja polonistyczna Słuchanie.. Mają uwzględniać postępy ucznia, osobiste osiągnięcia (u Ninki przykładem byłaby np. umiejętność płynnego czytania dłuższych tekstów) i motywować .Moduł 8 1 WSPARCIE PEDAGOGICZNE - ćwiczenie funkcji motorycznych u uczniów klas I-III Ocena poziomu graficznego pisma ucznia (na podstawie obserwacji ucznia podczas pisania i oceny próbek jego pisma)Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Potrafi odróżnić co jest dobre, a co złe w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami.1 WYMAGANIA I SYSTEM OCENIANIA W KLASIE 1 2016/2017 ZACHOWANIE - wyrażone jest opisem i wskazuje postawy jakimi powinien wykazywać się uczeń kończący klasę pierwszą.. Z pozostałymi uczniami z klasy raczej nie ma wspólnych tematów do rozmów, ale jest przez nich lubiana i akceptowana.. Uczeń słaby.stara się zgodnie współpracować w grupie, choć nie zawsze potrafi opanować emocje.. OCENA OPISOWA KLASA I- SEMESTR I Rok szkolny 2014/ 2015 .1 OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1 Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Rok szkolny.. W podobny sposób konstruuję oceny końcoworoczne.Dla ucznia: LOGOWANIE: Katalog Małgorzata Roszak, 2015-11-09 Posada Zajęcia zintegrowane, Arkusze Ocena opisowa - klasa 1- nowa podstawa programowa..

Oprócz tego ocena opisowa jest oceną klasyfikacyjną.

Nawiązuje kontakt z nauczycielem.. Szkoła podstawowa klasy 1-3.Ocena opisowa w klasach I-III to wynik całorocznej obserwacji ucznia.. U mojego synka mają w szkole mają wspaniale, bardzo dobrze, dobrze, a co dalej to nie pamiętam, ale dzieci bezbłędnie przypisują tym nazwom cyferki od 1 do 6.Ocena opisowa dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym OCENA OPISOWA ZA OKRES I PÓŁROCZAROK SZKOLNY 2010/2011 UCZENNICA: ., niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanymObszary edukacyjne podlegające ocenie:• Zachowanie• Umiejętności praktyczne• Umiejętności językowe• Umiejętności matematyczne• Umiejętności przyrodnicze .2.. Nie zawsze przestrzega zasad bezpiecznego zachowania w czasie zajęć i zabaw.. Oceny opisowe - semestralna i roczna różnią się od siebie.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.II.. OCENA OPISOWA PO PIERWSZYM SEMESTRZE - KLASA TRZECIA.. Dla ułatwienia pracy „niewtajemniczonym" przedstawiam wzory ocen, jakie wystawiłam w czasie trwania mojego stażu na nauczyciela mianowanego.. Stosunek ucznia do samego siebie (wierzy w swoje możliwości, chętnie podejmuje nowe zadania, potrafi przyznać się do błędu, potrafi poprosić o pomoc w sytuacji trudnej, nie wierzy w swoje możliwości, boi się podejmować nowe zadania, bezkrytyczny wobec siebie, brak poczucia winy, nie przyznaje się do błędu .Ocena opisowa dla ucznia z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym..

Kryteria rocznych ocen opisowych zachowania - klasa I .

Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Jeżeli, któraś z nich nie zostanie przez ucznia osiągnięta, to na świadectwie przed każdymPrzykłady ocen opisowych uczniów klasy I na koniec roku szkolnego (świadectwo).. Ocena opisowa za I semestr (śródroczna) ma charakter informacyjny, diagnostyczny i motywacyjny, zawierać również powinna wskazówki dla ucznia do dalszej pracy.. Uczeń: 1) słucha z uwagą tekstów czytanych, poleceń oraz wypowiedzi nauczyciela czy innych osóbZachowanie: Ocena opisowa z zachowania, zajęć dydaktycznych, ocenianie symboliczne aktywności ucznia, wpis do dziennika lekcyjnego: Obowiązuje trzystopniowa skala oceniania zachowania uczniów klas I-III: ZŁOTO, SREBRO, BRĄZ -umieszczana w tabeli miesięcznej (wklejonej do dzienniczka uczniów) w klasach pierwszych i drugich, oraz w .4.. Oto przykłady oceny opisowej uczniów dokonane na koniec roku szkolnego w klasach I, II, III zamieszczone na świadectwie szkolnym: Uczniowie zdolni Klasa I Zachowanie: Uczennica miła, grzeczna, uczynna.. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania w klasach I-III uwzględnia następujące obszary zachowania: zachowanie ucznia na lekcji ( od 1 do 4 ) udział ucznia w życiu klasy i szkoły ( od 1 do 4 ) Uczeń nie opanował podstawowych wyrazów, zwrotów i struktur gramatycznych z języka angielskiego..

Bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków wynikających z roli ucznia.

Jest trochę nieśmiała.Ocena opisowa to czasem trudne wyzwanie dla nauczyciela, szczególnie młodego stażem.. OCENA OPISOWA KLASA I- SEMESTR I .. Jest punktualny, systematyczny, aktywnie .W teorii oceny opisowe zebrane w klasach I-III stanowią informację dla rodziców, a dla nauczycieli w dalszych klasach są podstawą do ustalenia sposobu nauki i dotarcia do ucznia.. Pobierz (docx, 17,6 KB) Podgląd treści.. OCENA OPISOWA ZA OKRES I PÓŁROCZA ROK SZKOLNY 2010/2011 .. z którymi chętnie rozmawia i przebywa.. Wypowiadasz .Redagując ocenę opisową, należy uwzględnić postępy w edukacji, postępy w rozwoju emocjonalno - społecznym i osobiste osiągnięcia uczniów.. 4.Oskwarek - Portal dla Nauczycieli.. Polega ono na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustaleniu oceny opisowej oraz opisowej oceny zachowania.. OCENA OPISOWA KOŃCOWA KLASA I -przykłady **** Uczennica potrafi nawiązywać pozytywne kontakty w grupie społecznej.. Zna zasady i normy obowiązujące w szkole, ale czasem ich nie przestrzega.WYRAŻENIA OCENIAJĄCE DO OCENY OPISOWEJ.doc (110 KB) Pobierz TWORZENIE OBRAZU SIEBIE 1.Samoświadomość: - uczeń ma pozytywny obraz samego siebie - wyciąga wnioski z zachowań własnych i innych - jest świadomy swojego zachowania Wyrażenia oceniające: uczeń nie ocenia siebie pozytywnie / nie lubi wypowiadać się na swój temat / nie potrafi wyciągać wniosków z zachowań własnych i .Najwięcej zmian związanych z wdrażaniem reformy edukacji dotyczy nauczycieli nauczania zintegrowanego.. Chyba już większość Rybnika wróciła do starych dobrych cyferek.. Nowi Tropiciele .. W kontaktach z dziećmi i dorosłymi na ogół pogodna .OCENA OPISOWA • NAUCZANIE ZINTEGROWANE • pliki użytkownika dorotad przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Card 1.png, ocena opisowa z informatyki dla kl. 3(1).docxOcena na koniec roku - opisowa.. Miesiąc 9 - Maj .. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględniaUCZNIÓW KLAS I-III 2020/2021 Zasady i sposoby oceniania w klasach I-III Ocenianie w klasach I-III pełni funkcję kontrolną, informacyjną i motywacyjną..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt