Okresy rozwojowe człowieka charakterystyka
Jest to z jednej strony końcowa faza dzieciństwa, a z drugiej zaczątek wieku dojrzałego.. Faza noworodka1.. Wesz ludzka jest owadem pozbawionym skrzydeł osiągającym 0,5-4,5 mm długości.. Jest to okres licznych przemian, które z okresu dzieciństwa prowadzą do dorosłości.. Podstawowe pojęcia z zakresu psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia - charakterystyka okresu dojrzałości.. Dojrzewania ( u dziewcząt od 9 roku życia a u chłopców od 12 roku życia) 8.Podstawowe osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia człowieka Wstęp 1.. Wsparcie społeczne i jego rodzaje.. Niemowlęcy (od miesiąca do roku po urodzeniu) 5. mgr Katarzyna Krzoska Rozwój dziecka podzielony został na etapy.. Okresy życia płodowego (wewnątrzmacicznego) Okres życia płodowego jest okresem rozwoju śródmacicznego, trwa 280 dni, tj. 10 miesięcy księżycowych, czyli 40 tygodni.. Właściwości wieku a różnice indywidualne.. Tom II Psychologii rozwoju człowieka jest pierwszym polskim podręcznikiem akademickim, w którym autorzy opisują całokształt zjawisk rozwojowych człowieka od stadium prenatalnego aż do starości.. Dopiero od niedawna podręczniki polskie ujmują go w analizie okresów rozwojowych człowieka.. Etapy rozwoju człowieka: okres noworodkowy - pierwszy etap rozwoju człowieka, trwający około 4 tygodni, noworodek ma elastycznie połączone kości czaszki - czyli ciemiączko, co było konieczne dla sprawnego przejścia główki przez kanał rodny podczas porodu;Średnie dzieciństwo obejmuje wiek przedszkolny czyli okres od 4 do 6 lat..

Rozwój człowieka .

Rozwój równomierny, prawidłowy, rozwój globalnie lub fragmentarycznie przyspieszony lub opóźniony.Opis.. Odejście od tradycyjnego opisywania rozwoju tylko w okresie dzieciństwa i wieku młodzieńczego jest konsekwencją niekwestionowanego już dziś .Okresy krytyczne- okresy gotowości rozwojowej.. Główne sfery rozwoju • Rozwój fizyczny .. okres intonacji, - 6 miesiąc: gaworzenie - odruch warunkowy .. (umiejętnośćspojrzenia na pewne sprawy z punktu widzenia innego człowieka i stosowne do tego punktu widzenia zachowanie - decentracja).. Okres poniemowlęcy, przedszkolny, wczesnoszkolny 13.. Poniemowlęcy (od 1 do 3 roku życia) 6.. Wychowanie i nauczanie- są mniej lub bardziej planowanymi i zamierzonymi oddziaływaniami na psychikę jednostki w celu ukształtowania jej osobowości i spowodowania zmian w jej zachowaniu CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU CZŁOWIEKA W POSZCZEGÓLNYCH OKRESACH ŻYCIA I. Charakterystyka okresów zmian rozwojowych człowieka 73 4.3.1.. Dzielą oni ludzkie życie na następujące okresy i podokresy: 1. okres prenatalny - od poczęcia do narodzin 2.Występuje on pomiędzy 11 a 21 rokiem życia człowieka.. Charakterystyka wszy ludzkiej 2.1.. Odejście od tradycyjnego opisywania rozwoju tylko w okresie dzieciństwa i wieku młodzieńczego jest konsekwencją niekwestionowanego już dziś poglądu, iż rozwój człowieka .Druga dekada życia dziewcząt obejmuje dwa okresy rozwojowe: dojrzewania płciowego i okres młodzieńczy..

Psychologia rozwoju człowieka.

Kryteria podziału biegu życia ludzkiego 71 4.2.. Okres dojrzewania płciowego, młodzieńczy.. Wpływ wsparcia na różne aspekty życia człowieka.Charakterystyka okresu młodzieńczego.. mówimy o zaburzeniach tempa i rytmu procesu rozwojowego.. Ten okres w życiu człowieka, długo nie budził zainteresowania psychologów.. Dzieciństwa (od 3 do 9,12 roku życia) 7.. Potocznie o wszawicy mówi się jako o chorobie włóczęgów i chorobie wagabundy.. Zarodkowy 2.. Omówienie tematyki kursu.. Rozwój osobniczy Rozwój osobniczy człowieka, zwany ontogenezą, rozpoczyna się w momencie zapłodnienia, a kończy z chwilą śmierci osobnika.Obejmuje 2 okresy rozwojowe: prenatalny prenatalny - wewnątrzmaciczny, który trwa od momentu poczęcia aż do narodzin,.. 1.Rozwój fizyczny.. Okres żłobkowy 74 4.3.3.. Rozwój prenatalny 2.. Dzieci w wieku przedszkolnym są bowiem bardzo ruchliwe, czasem nawet nadpobudliwe, lubią aktywne zabawy, w trakcie których mają okazję .PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA Tom 2.. UmiejętnośćtaPsychologia rozwoju - jedna z subdyscyplin psychologii.. Charakterystyka okresów życia człowieka .. w którym autorzy opisują całokształt zjawisk rozwojowych człowieka od stadium prenatalnego aż do starości.. W zakresie rozwoju fizycznego, analizując cechy somatyczne .autorów podręcznika pt..

Okresy i stadia zmian rozwojowych człowieka 73 4.3.

W Niemczech przeciwnie, od zawsze istniał kult człowieka starego, z jego wiedzą i doświadczeniem.Etapy rozwoju człowieka według Eriksona są bardzo popularne wśród psychoanalityków i pedagogów, stanowią rownież źródło samopoznania dla osób pragnących przyjrzeć się własnej ścieżce rozwoju.Erik Erikson był niemieckim psychoanalitykiem, który opracował 3 aspekty tożsamości: ego (własny), osobisty (osobowe cechy szczególne, odróżniające jedną osobę od drugiej .POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW klas I - VI Oprac.. Okres przedszkolny 74 4.3.4.. Płodowy 3.. Noworodkowy (1 miesiąc życia) 4.. W okresie dorastania człowiek nabywa dwie zdolności, czyli: zdolność do samodzielnego tworzenia własnej osobowości oraz zdolność do dawania nowego życia.Charakterystyka okresów rozwojowych: prenatalnego, noworodka, niemowlęcy 12..

Dzieli się na trzy okresy: .

OKRES PRENATALNY I NARODZINY 1.Przedział czasowy: od poczęcia do porodu 2.Rozwój .Wyróżniamy następujące etapy rozwojowe w życiu każdego człowieka od momentu poczęcia: 1.. Wiek dorastania obejmuje okres od 12 do 18-20 roku życia.Okres prenatalny (od łac. prae 'przed' i natalis 'urodzeniowy') - okres od powstania zygoty do narodzin.. Czas szkoły podstawowej zawiera w sobie następujące okresy: − − − − wiek przedszkolny, wiek wczesnoszkolny, środkowy wiek szkolny, wczesna faza dorastania Rozwój dzieci przebiega w sposób zróżnicowany, dlatego przypisany wiek biologiczny ma przede wszystkim .Wprowadzenie do psychologii rozwojowej wieku dojrzałego.. Kryteria podziału na okresy: - niemowlęcy, - poniemowlęcy, - przedszkolny, - młodszy szkolny, - dorastania.. W okresie dojrzewania płciowego można wyróżnić dwie fazy: - faza przedpokwitaniowa - od momentu pojawienia się drugiego stadium rozwoju piersi (M 2 ) do wystąpienia menarche,Człowiek na każdym eta-pie życia doświadcza zmian w różnych sferach swojego funkcjonowania, ale to właśnie niemowlęctwo i wczesne dzieciń-stwo są okresami, w których zmiany rozwojowe są bardzo szybkie i mają ogromne znaczenie dla dalszego życia.. Dziecko staje się znacznie szczuplejsze, ale za to sprawniejsze.. postnatalny - postnatalny - pozamaciczny, trwający od urodzenia do śmierci.Podstawowe charakterystyki rozwojowe.. W tym czasie ludzie podejmują samodzielne życie, pracują zawodowo, zakładają rodziny i realizują różne pasje.Okresy rozwojowe człowieka Koniec Okresy życia popłodowego Pojęcie rozwoju Okres poniemowlęcy Zmniejsza się zapotrzebowanie na pokarmy, znika podskórna tkanka tłuszczowa.. Charakterystyka okresów życia człowieka, pod redakcją .. Okres średniego dzieciństwa charakteryzuje dość intensywny rozwój motoryczny, mówi się nawet o apogeum motorycznym przypadającym na ten etap rozwoju.. Okres młodszoszkolny 75 4.3.5.. Wygląd.. Harwas-Napierała i J. Trempały.. okres zygoty (jaja płodowego) - od poczęcia do czasu zagnieżdżenia (implantacji) zygoty w ścianie macicy, 3-4 dzień ciąży,; okres zarodkowy (embrionalny) - do czasu wytworzenia łożyska, 5-10 tydzień ciąży,; okres płodowy (fetalny) - do porodu, 11 .W okresie szkolnym, kiedy dziecko ma kilkanaście lat, zaczyna wchodzić w okres dojrzewania.Osiągnięcie pełnej dojrzałości jest cechą dorosłości - najdłuższego okresu w życiu człowieka.. Tempo i rytm rozwoju.. Okres prenatalny 73 4.3.2.. Okres wczesnego dzieciństwa 2.1.. Doskonali swoją motorykę i mowę, dziękijest we wszystkich okresach rozwojowych (a zatem powiemy: „w ka Ŝdym stadium rozwojowym człowiek jest inny"), - rozwój jednostki nale Ŝy dostrzega ć jako zmienno ść i ci ągło śćtest > Okresy rozwojowe człowieka..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt