Kto wydaje indywidualne interpretację przepisów prawa podatkowego
System Informacji Podatkowej umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wydawanych na podstawie rozdziału 1a działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.Jeśli w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej urząd skarbowy albo urząd celno-skarbowy nie uwzględni interpretacji podatkowej, do której się stosujesz, nie będziesz ponosić negatywnych konsekwencji.. Jednak:Objaśnienia podatkowe to wydawane przez Ministra Finansów z urzędu ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów.. Szczegóły znajdziesz poniżej.Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego daje zainteresowanemu podmiotowi swoistą ochronę prawną, o której stanowi art. 14k o.p.. Istotne znaczenie ma data jej publikacji.. Nic więc dziwnego, że zwykły przedsiębiorca nie jest pewny bądź po prostu nie wie jak zastosować to prawo w swojej indywidualnej sprawie.Od ponad 2 lat interpretacje indywidualne wydaje wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).Regulacje prawne w zakresie interpretacji podatkowych znajdziemy w Rozdziale 1a - Interpretacje przepisów prawa podatkowego ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.Wnioskodawca, który otrzymał niezadowalające go rozstrzygnięcie wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego, może kwestionować interpretację indywidualną, składając skargę do sądu administracyjnego po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa przez organ, który wydał interpretację (art. 14c § 3 OP, art. 3 § 2 .Zasady i tryb wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego..

Złóż wniosek o indywidualną interpretację podatkową.

Interpretować prawo w sposób wiążący mogą również sądy i organy administracji, jednak tylko w odniesieniu do spraw indywidualnych i nie może to dotyczyć zdarzeń przyszłych.. Zmienią się zasady składania wniosków o wydanie interpretacji i wzory wniosków - informuje .Czytamy, że Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).. I tak w jednej z interpretacji podatkowych 0115-KDIT2-1.4011.332.2018.3.DW - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej) organ stwierdził, że nie jest zobowiązany do wykładni przepisów prawa autorskiego i ustalania, czy dana osoba, w tej sprawie .. Od dnia 1 marca 2017 r. indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) jako wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).. 1 stycznia br. pojawiło się jeszcze jedno narzędzie ochrony podatnika w postaci objaśnień podatkowych.. Jak Państwo pamiętają Minister Finansów może wydawać ogólne interpretacja prawa podatkowego - dotyczą one interpretacji przepisów.Poniższy formularz umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz innych informacji podatkowych..

Zastosowanie się do wydanej interpretacji indywidualnej nie może szkodzić wnioskodawcy.

Mają one w przystępny sposób przybliżać podatnikom obowiązujące prawo podatkowe.Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów znajduje się wyszukiwarka interpretacji prawa podatkowego (odnośnik otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).. Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.Interpretacja ogólna ma taki sam zakres ochrony, jak interpretacja indywidualna.. Prawo do ustanowienia pełnomocnika do podpisania zeznania (deklaracji)Prawo to obszerna dziedzina, która często ulega zmianie.. Uzyskanie interpretacji indywidualnej może okazać się dla podatnika bardzo korzystne, ponieważ zabezpiecza ona jego interes .Kto wydaje indywidualne interpretacje podatkowe?. Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego jest wydawana na wniosek złożony przez podatnika przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej)..

Urząd skarbowy albo urząd celno-skarbowy może stwierdzić błędy w tym, w jaki sposób stosujesz przepisy prawa podatkowego.

Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.Kto wydaje indywidualne interpretacje podatkowe?. Zasady i tryb wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego to kolejne pytanie w podręczniku na egzamin ustny dla doradców podatkowych, które należy zaktualizować po wejściu w życie reformy KAS.Interpretacje indywidualne od 1 marca będzie wydawać dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.. Interpretacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, można podzielić na: ogólne oraz indywidualne.1) dokonując ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek (interpretacje ogólne), 2) wydając z urzędu ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów (objaśnienia podatkowe) - przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.Co więcej, organ zobowiązany jest interpretować tylko przepisy podatkowe.. Zawarte w tym przepisie gwarancje dla wnioskodawcy oznaczają, że zastosowanie się przez niego do interpretacji indywidualnej (przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu ..

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) na wniosek podatnika wydaje interpretacje przepisów prawa podatkowego tzw. interpretację indywidualną.

Jednak ze względu na przesunięcie w czasie (na 1 lipca 2016 r.) utworzenia tej jednostki organizacyjnej, do końca czerwca interpretacje indywidualne nadal będzie wydawał MF poprzez upoważnione do tego organy.Jeżeli podatnik ma wątpliwości co do prawidłowości stosowania przepisów podatkowych w istniejącym stanie faktycznym lub odnośnie możliwego zdarzenia przyszłego, może wystąpić do właściwego organu o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego.. Co powinien zawierać wniosek?. Nowe regulacje zmieniły organizację służb celno-skarbowych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów, w tym również tych odpowiedzialnych za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.. Wyjątkami są interpretacje podatkowe wydawane przez organy podatkowe.Rola informacyjna Interpretacja indywidualna prawa podatkowego jest wykładnią przepisów podatkowych w indywidualnej sprawie wydanej na wniosek i na rzecz zainteresowanego podmiotu.Instytucja interpretacji przepisów prawa podatkowego została uregulowana w rozdziale 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn.. Fraza: Sygnatura interpretacji: Data wydania interpretacji od: Data wydania interpretacji do: Typ dokumentu: Interpretacja indywidualna Interpretacja ogólna Broszura .Badanie negatywnych przesłanek do wydania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego należy ograniczyć na dzień wniesienia wniosku.. Opis działania formularza.. [4]Podatnicy mający kłopot ze zrozumieniem prawa mogą zwrócić się do fiskusa o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.. Wniosek o interpretację może dotyczyć stanu faktycznego zaistniałego w przeszłości (tj. przed złożeniem wniosku) lub zdarzeń przyszłych (potencjalnych, które nie wystąpiły, ale mogą wystąpić w związku z zamierzonymi .Do dokonywania wiążącej interpretacji prawa uprawniony jest wyłącznie organ, który wydał akt prawny.. Więcej informacji znajdziesz na stronie Krajowej Informacji Skarbowej w zakładce: Załatwianie spraw/Wydawanie interpretacji.. Wyszukiwarka.. Natomiast postąpienie zgodnie z wydaną interpretacją ogólną nie może szkodzić nikomu, kto się do niej zastosował.. Od 1 marca 2017 r. interpretacje indywidualne wydaje wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) - Dyrektor Krajowej .Kto wydaje indywidualne interpretacje podatkowe 2018.. Na etapie interpretacji przepisów prawa podatkowego dochodzi jedynie do niewiążącej wymiany poglądów w zakresie rozumienia określonych przepisów prawa podatkowego na tle stanu faktycznego lub stanu hipotetycznego (zdarzenia przyszłego .Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego są wydawane w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku..Komentarze

Brak komentarzy.