Podstawowe techniki inżynierii genetycznej organizmy zmodyfikowane genetycznie kartkówka
Odpowiednie fragmenty DNA wycina się z komórek dawcy za pomocą enzymów restrykcyjnych.TEMAT LEKCJI: Podstawowe techniki inżynierii genetycznej Streszczenie Pojęcie inżynieria genetyczna ma stosunkowo krótką historię.. Pojawiło się dopiero w połowie lat 70-tych, gdy po raz pierwszy stała się możliwa ukierunkowana modyfikacja DNA.. Plusy inżynierii genetycznej • Najwięcej pożytku inżynieria genetyczna przynosi w rolnictwie.. Podstawą rozwoju tej dziedziny nauki była seria odkryć, z których wiele zostało1.ORGANIZMY ZMODYFIKOWANE GENETYCZNIE 4.. Ogólne cele inżynierii genetycznej: modyfikacja DNA organizmów, wprowadzanie do DNA organizmów nowych genów, otrzymywanie dzięki ekspresji (uzewnętrznieniu informacji genetycznej zawartej w sekwencji nukleotydów) nowych genów .Inżynieria genetyczna znajduje również zastosowanie w rolnictwie.. 3.Enzymy restrykcyjne INŻYNIERIA GENETYCZNA - dziedzina genetyki zajmująca się modyfikowaniem materiału genetycznego organizmów.. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji Treści nauczania: Uczeń: I.1.2.. JAK WPROWADZIĆ GEN DO KOMÓRKI?. 2009-12-03 19:11:24Podstawowe techniki inżynierii genetycznej organizm zmodyfikowany genetycznie GMO- organizm ktorego cechy dziedziczne zostały zmienione wskutek ingerencji w jego materiał genetyczny.. Klonowanie - korzyści i zagrożenia 4..

Podstawowe techniki inżynierii genetyczne 2.

Rekombinacja DNA i inne pokrewne techniki pozwalają tworzyć organizmy o odmiennych właściwościach niż macierzysty gatunek.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Informacja zapisana w DNA jednego organizmu może zostać odczytana i zastosowana w innym organizmie.. Biologia na czasiePodrecznik dla szkol.12.. 2011-01-29 17:40:35 Oceń przydatność inżynierii genetycznej w rolnictwie.. Choroby jednogenowe 14.. Uniwersalność kodu genetycznego pozwala na rozwój inżynierii genetycznej.. wstawienieBiotechnologia i inżynieria genetyczna , Biologia na czasie ZP , Biologia , Szkoły ponadgimnazjalne , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.pl .. Kartkówka 7.. Jednak jak każda nowa technologia ma swoich zwolenników i przeciwników, a oprócz niewątpliwych zalet posiada także wady.. Seria: Biologia na czasie ZP (szkoły ponadgimnazjalne / biologia) Poziom: II.. wyjaśnia, czym zajmuje się inżynieria genetyczna oraz podaje .9-03-2015 Kartkówka z tematów "Inżynieria genetyczna - korzyści i zagrożenia" i "Znaczenie badań nad DNA" (str.104-115) 02-02-2015 (poniedziałek) Kartkówka z biologii z tematu "Podstawowe techniki inżynierii genetycznej" oraz "Organizmy zmodyfikowane genetycznie".Organizm transgeniczny -organizm wy Ŝszy , do genomu którego wprowadzono nowy gen , heterologiczny(z innego organizmu) w taki sposób , aby znalaz łsięon zarówno w komórkach somatycznych jak i komórkach pasma p łciowego dzięki czemu podlega dziedziczeniu..

"Podstawowe techniki inżynierii genetycznej.

Te organizmy otrzymuje się poprzez:Metody analizy genetycznej u bakterii i organizmów wyższych.. Wiele roślin uprawnych zostaje poddanych modyfikacji genotypu, w wyniku czego uzyskują one pożądane w hodowli cechy.Organizm zmodyfikowany genetycznie, GMO (od ang. genetically modified organism) - organizm, którego genom został zmieniony metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskania nowych cech fizjologicznych (lub zmiany istniejących).Pierwszy GMO został stworzony w 1973 roku, a pierwsze próby polowe miały miejsce w 1986 roku i dotyczyły tytoniu.. Pierwsze komercyjne rośliny zmodyfikowane .2 Inżynieria genetyczna to inaczej ingerencja w materiał genetyczny organizmów, w celu zmiany ich właściwości dziedzicznych.. Zestaw zgodny z nową podstawą programową biologii, szkoły ponadgimnazjalne, zakres podstawowy oraz zakres rozszerzony.. DNA jako materiał genetyczny.. Jest ona stosowana w badaniach z zakresu biotechnologii nowoczesnej.. Zakres podstawowy: Cele: I.. Mody kacja genetyczna polega zatem na wszczepieniu fiInżynieria genetyczna - świadoma i celowa (kontrolowana przez człowieka) ingerencja w materiał genetyczny organizmów, w celu zmiany ich właściwości dziedzicznych.. Zmiany w informacji genetycznej 13.. W ten sposób powstają organizmy modyfikowane genetycznie zwane w skrócie GMO GMO..

Organizmy zmodyfikowane genetycznie 3.

Genetyczne podstawy procesów różnicowania i rozwoju.. Nie wątpliwie jedną z pozytywnych cech stosowania inżynierii genetycznej jest tworzenie nowych odmian gatunków roślin uprawnych.. Biotechnologia molekularna w medycynie 5.. Przekształcane są głównie te .Podstawowe techniki inżynierii genetycznej Organizm zmodyfikowany genetycznie Organizmy GMO otrzymuje się przez: Organizm zmodyfikowany genetycznie (GMO) to taki organizm, którego cechy dziedziczne zostały zmienione wskutek ingerencji w jego materiał genetyczny.. Inżynieria genetyczna posługuje się rekombinacją cząsteczki DNA in vitro (w układach pozakomórkowych), łącząc ze sobą cząsteczki DNA pochodzące z różnych organizmów.Techniki inżynierii genetycznej 2013-03-11 19:51:40 Referat o inżynierii genetycznej i jej praktycznym zastosowaniu, POMOCY!. Polega ona na wprowadzaniu do komórek organizmu, którego cechy chcemy zmienić (biorcy), określonego odcinka DNA innego organizmu (dawcy).. Struktura i regulacja działania genów u pro- i eukariota.. Biotechnologia i inżynieria genetyczna: Autor: Alicja Kasińska: .. Biotechnologia i inżynieria genetyczna Kartkówka 7.. Inne zastosowania .• Modyfikacjom genetycznym podlegają nie tylko organizmy, które mają znaczenie gospodarcze, ale także te wykorzystywane w badaniach naukowych • Organizmy modelowe zostały zmodyfikowane jako pierwsze i służą przede wszystkim jako modele w poznawaniu funkcji genów • Najczęściej modyfikowanymi roślinami w celach naukowych są tzw.BIOTECHNOLOGIA NOWOCZESNA wykorzystuje organizmy, komórki czy enzymy, które są zmodyfikowane za pomocą technik inżynierii genetycznej - dziedziny genetyki .Kartkówka 6..

inaczejPodstawowe techniki inżynierii genetycznej.

• definiuje pojęcia: inżynieria genetyczna, organizm zmodyfikowany genetycznie, organizm transgeniczny, enzym restrykcyjny, wektor • wyjaśnia, czym zajmuje się inżynieria genetyczna • wymienia techniki inżynierii genetycznej • wyjaśnia, na czym polega: sekwencjonowanie DNA, elektroforeza,Natomiast w rekombinacji in vitro są stosowane enzymy restrykcyjne, które nie biorą udziału w procesie rekombinacji genetycznej.. "Podstawowe techniki inżynierii genetycznej.. Jest to trwa ła modyfikacja genetyczna.13 Podstawowe techniki inżynierii genetycznej • definiuje pojęcia: inżynieria genetyczna, organizm zmodyfikowany genetycznie, organizm transgeniczny, enzym restrykcyjny, wektor • wymienia techniki inżynierii genetycznej • wyjaśnia, czym zajmuje się inżynieria genetyczna • wyjaśnia, na czym polega: sekwencjonowanie DNA,Inżynieria genetyczna wciąż się rozwija, a lista jej zastosowań jest bardzo długa.. Organizmy zmodyfikowane genetycznie" - klucz odpowiedzi 513 kBDyrektywa 2001/18/WE1, defi niuje GMO, jako „organizm, inny niż organizm człowie-ka, w którym materiał genetyczny został zmieniony z wykorzystaniem technik inżynierii genetycznej w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych, na skutek krzyżowania i/lub naturalnej rekombinacji".. Kod genetyczny i biosynteza białek.. Organizm, w którym informacja genetycznie została zmieniona w laboratorium, określany jest jako organizm modyfikowany genetycznie.Biotechnologia nowoczesna - wykorzystuje organizmy, komórki, enzymy lub ich składowe, które modyfikuje za pomocą technik inżynierii genetycznej, tzn zmienia genom, by organizm posiadł określone cechy.2.. "Podstawowe techniki inżynierii genetycznej .Inżynierią genetyczną można określić postępowanie, które zmierza do określenia informacji genetycznej, wykorzystując w tym celu różne technologie.. Polega ona na wprowadzaniu do komórek organizmu, którego cechy chcemy zmienić (biorcy), określonego odcinka DNA innego organizmu (dawcy) - tzw. klonowanie DNA.Odpowiednie fragmenty DNA wycina się z DNA dawcy za .GMO, czyli organizmy zmodyfikowane genetycznie to rośliny, zwierzęta i drobnoustroje, których geny zostały celowo zmienione przez człowieka.. Choroby chromosomalne i wieloczynnikowe.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Tak zmodyfikowane zwierzęta bądź rośliny określane są mianem transgenicznych bądź genetycznie zmodyfikowanych, czyli GMO.. Genetyczna regulacja procesów różnicowania się organizmów.Inżynieria genetyczna ..Komentarze

Brak komentarzy.