Charakterystyka klasy 2 pod względem dydaktycznym
Przygotowaliśmy wspólnie z kolegami z klasy IIa uroczysty apel o charakterze patriotycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości.Środki dydaktyczne (środki kształcenia) - to wszelkiego rodzaju przedmioty oddziałujące na zmysły uczniów, których zadaniem jest ułatwienie poznawania rzeczywistości.. Klasa III liczy 10 uczniów.. (034) 323-13-81, e-mail: [email protected] Charakterystyka klasy V integracyjnej.. Przez cały rok pracowałam z serią podręczników „Der, die, das neu" dla klas IV-VI szkoły podstawowej, zgodną z Programem nauczania języka niemieckiego dla klas .Charakterystyka klasy pod względem dydaktyczno - wychowawczym:.. Klasa niekiedy rozbrykana ale na lekcjach pracowita i zdyscyplinowana.. Skracają i urozmaicają proces nauczania, wywołując wrażenia i spostrzeżenia, będące tworzywem pozwalającym w krótszym czasie przekazać więcej wiadomości.. Definicja charakterystyki 2.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Ernest Nemeczek To syn biednego krawca Andrasza Nemeczka, uczeń czwartej klasy gimnazjum.. - przyczyny i przejawy - rodzaje i skutki niepowodzeń szkolnych - profilaktyka, diagnoza i terapia pedagogiczna Niepowodzenia szkolne - sytuacje, w których występują wyraźne rozbieżności między wymaganiami wychowawczymi i dydaktycznymi szkoły a zachowaniem uczniów oraz uzyskiwanymi przez nich wynikami nauczania.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ za semestr II rok szkolny 2007/2008 język niemiecki Imię i nazwisko nauczyciela: ..

klasy V (karty klasyfikacyjne).

Uczniowie są mili, zabawni, weseli i koleżeńscy, chętnie sobie pomagają.. Proponowane metody to magiczny kalkulator, dziwne powiedzonka.Charakterystyka klasy ( trudności dydaktyczne i wychowawcze): Problemy dydaktyczne: Głównym problemem dydaktycznym w klasie szóstej u niektórych uczniów było : nie wykorzystanie swoich możliwości intelektualnych, brak samodyscypliny, systematycznego utrwalania zdobytych wiadomości i umiejętności na lekcjach , trywialnie mówiąc nie .Niepowodzenia szkolne Niemierko, „Między oceną szkolną a dydaktyką".. Charakterystyka klasy pod względem dydaktyczno - wychowawczym: .Analiza pracy klasy ( mocne i słabe strony, sukcesy) Klasa III „b" liczy 16 uczniów 8-dziewczynek i 8 chłopców.. W całości zadań i działań wychowawcy klasy można wyodrębnić dwie kategorie subfunkcji.INFORMACJE STATYSTYCZNE .. Są także sposobem na okazanie jak należy radzić sobie z poczuciem przegranej, oraz jak umieć wygrywać z klasą.. Klasa liczyła 26 uczniów z czego większość stanowiły dziewczynki /16/.. Jastrzębowska Grażyna, "Diagnoza i terapia zaburzeń mowy dzieci niedosłyszących i głuchych", Logopedia - Pytania i Odpowiedzi pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej, Opole 2003r.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.W roku szkolnym 2003/2004 zostałam wychowawczynią klasy IV..

klasy IV (karty klasyfikacyjne).

Szkoła Podstawowa nr 17 z oddziałami integracyjnymi w Częstochowie ma 4Dlanauczyciela.pl to portal wydawnictwa Nowa Era pełniący funkcję bazy i wyszukiwarki materiałów dydaktycznych ze wszystkich przedmiotów.. faktem, iż uczeń rażąco naruszył regulamin szkoły, tzn. przyznał się do przebywania na terenie szkoły pod wpływem alkoholu i do palenia .gry dydaktyczne- Podczas, których możemy nauczyć uczniów przestrzegania pewnych reguł, zasad.. Uczniowi.To wspaniała postać.. Polecane teksty: 57% Streszczenie "Alchemika" Paula Coelho.. Uczniowie uzyskali bardzo dobry wynik ze sprawdzianu w klasie VI (śr. 27, 8 punktu), co uplasowało ich na siódmym stopniu staninowej skali dziewięciopunktowej, a to odpowiada poziomowi wysokiemu.Nauczyciel (Szkolny Koordynator Konkursu) może zgłosić uczniów do konkursu wysyłając internetowe zgłoszenie przez formularz który znajduje się poniżej lub w przypadku problemów klikając poniższy link Alfik Matematyczny(otwiera formularz na pełnym ekranie) do dnia 5.11.2020 r. Koszt uczestnictwa jednego ucznia w konkursie to 12 zł.. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu .1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docTitle: Sprawozdanie wychowawcy klasy za semestr II Author: SP3 Last modified by: B2 Created Date: 1/17/2013 4:30:00 PM Other titles: Sprawozdanie .Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0..

Zbiorcza karta klasyfikacyjna IV-VIII2.

958 scenariuszy zajęć w tym: 310 scenariuszy do klasy I ; 310 scenariuszy do klasy II ; 338 scenariuszy do klasy III; Wszystkie opracowane scenariusze zajęć zostały przystosowane pod względem graficzny i technicznym do wymogów projektowych.Dokumenty na klasyfikację - podsumowanie I semestru roku szkolnego (w kartach należy uzupełnić bieżący rok szkolny) Wychowawcy: klasy VIII (karty klasyfikacyjne).. W klasie są uczniowie posiadające orzeczenia z Poradni Psychologiczno .Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 al.. Dziewczynki zaś są bardzo miłe, sympatyczne, kulturalne, zawsze służą pomocą i dobrą radą.. po I semestrze roku szkolnego 2017/2018.. CHARAKTERYSTYKA KLASY.dane ucznia, charakterystyka zachowania, podjęte przez wychowawcę środki zmierzające do poprawy zachowania ucznia/.Sprawozdanie wychowawcy klasy za semestr I roku szkolnego 2012/2013.. Wyczesany Janina, "Dziecko z wadą słuchu w szkole podstawowej", Wydawnictwo SPONSOR, Kraków 1992r.Charakterystyka klasy VI„a" Uczniowie klasy VI„a" tworzą zgrany zespół składający się z sześciu dziewczynek i jedenastu chłopców.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Znajdziesz tu materiały ułatwiające organizację pracy w trakcie całego roku szkolnego, niezbędne do przygotowania i prowadzenia zajęć.W trakcie realizacji projektu opracowano następujące elementy obudowy dydaktycznej..

klasy VI (karty klasyfikacyjne).

Wychowawca: Klasa: Rok szkolny: Uczniów zapisanych: Uczniów klasyfikowanych:Zerówka Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Logopedia Utrwalanie wymowy głoski r tr/dr Asymptoty funkcji homograficznej zapisanej w postaci kanonicznej Znajdź parę wg MagdauczyArt.. Tworzymy zgraną, zaradną rodzinę klasową.. Informacji o uczniach, ich sytuacji rodzinnej, problemach i osiągnięciach zasięgnęłam u wychowawczyni, która prowadziła ich w klasie I-III.Jak powszechnie wiadomo, najlepiej i najdłużej zapamiętujemy to, co sami zrobimy, czego sami doświadczymy.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Klasa IIb.. Wojska Polskiego 130, 42-200 Cz ęstochowa tel.. Dlatego tak ważne w procesie nauczania są metody aktywizujące.. rok szkolny: klasa: wychowawca: UCZNIOWIE LICZBA % UCZNIÓW Zapisani Klasyfikowani Niesklasyfikowani Posiadający opinię PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnych Posiadających orzeczenie PPP o dysleksji, dysortografii, dysgrafii Posiadający orzeczenie PPP o kształceniu specjalnym Objętych nauczaniem indywidualnymInformacja wychowawcy klasy na posiedzenie Zespołu Wychowawczego w dniu 17.06.2016r .. jest zespołem zróżnicowanym pod względem wychowawczym i osiągającym słabe wyniki w nauce.. Metoda stacji dydaktycznych, zwana także „podróżą z przygodami", umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy przez doświadczenie.. 10 uczniów uzyskało średnią ocen poniżej 3,0 ( 2,8, 2,4, 2,4, 2,0 2,8, 2,5, 2,6, 2,4, 2,0, 2,5, 2,1), co dało w efekcie najsłabszy wynik na poziomie klas gimnazjalnych.Po drugie - nawet takie całościowe ujęcie funkcji wychowawcy klasy wymaga dostrzeżenia w niej wyraźnego i znacznego zróżnicowania zdań zarówno pod względem treści, zakresu, jak i przewidywanych, a także osiąganych efektów.. Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. 42, ust.. 2 Karty Nauczyciela stanowi, że w ramach 40-godzinnego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel jest zobowiązany realizować: - w ramach pensum: zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,17..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt