Sprawozdanie dyrektora z działalności szkoły
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 190 w Warszawie, podsumowując rok swojej działalności przedstawia Rodzicom Uczniów, Dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej sprawozdanie za rok szkolny 2015/2016.Sprawozdanie z pracy szkoły za I semestr r. szk.. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) „dyrektor szkoły lub placówki przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły".Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018.. Nie za wiele wiem o systemach e-dokumentacji funkcjonującej w szkole.. Monitorowanie realizacji zadań w planie pracy szkoły (ocena realizacji na podstawie informacji w sprawozdaniach) Dyrektor (sprawozdanie) 2 razy w roku .Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok 2018/2019 Rada Rodziców rozpoczęła swoją działalności po wyborach przeprowadzonych na zebraniu Rady Rodziców w dniu 11 września 2018 r. W jej skład weszło 14 członków - przedstawicieli rodziców uczniów każdej z poszczególnych klas Szkoły Podstawowej.Praca zdalna w szkole.. Obserwacja dyrektora-analiza dokumentów Zespół ds. analizy egzaminów 4. z działalności wychowawczej..

Dokumenty dyrektora.

Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku .Ponadto wykonuje inne zadania związane z działalnością szkoły zlecone przez dyrektora np. uczestniczy w pracach legislacyjnych i kadrowych (m.in. związanych z oceną pracy i oceną dorobku zawodowego za okres stażu nauczycieli) lub reprezentuje szkołę na zewnątrz.Szkoła monitorowana dzięki sfinansowaniu z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA.. Sprawozdanie z planu kontroli wewnętrznej w roku szkolnym 2015/2016.. prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 oraz informacja o pracy szkoły1.. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności: 1) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 2) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 62 wymogi wobec osoby kierującej szkolą lub placówką ust.. Nauczyciele aktywnie włączają się w działalność pozaszkolną, współpracując ze środowiskiem lokalnym, instytucjami, podejmują inicjatywy i działania integracyjne.. ADAMA MICKIEWICZA W SIEDLCACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Źródła informacji: • Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im.. Przedstawienie przez dyrektora i zaopiniowanie przez RP przydziału czynności dla nauczycieli (arkusz organizacyjny)- podjęcie uchwały..

Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2011/2012.

za rok szkolny 2017/2018 .. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy ul. W.K.. Wyniki i wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017.. Raport ewaluacja programu wychowawczego szkoły 2016 .wspólnie z dyrektorem uzgodnić działania wspierające realizację podstawy programowej w danej klasie.. STAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2019 *****SPRAWOZDANIE 2017-2018 OCENA SYTUACJI DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Sprawozdanie z działalności świetlicy w I semestrze roku szkolnego 2017-18 SPRAWOZDANIE z działań dot.. Przekazujemy sprawozdanie z pracy Szkoły Podstawowej nr 153 w Łodzi za I semestr roku szkolnego 2015/16.Załącznik nr 13 do sprawozdania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych .. 2015/2016 Szanowni Państwo!. imiĘ i nazwisko dyrektora mgr ewa stawiak - kołba iloŚĆ oddziaŁÓw w szkole 14 liczba uczniÓw na dzieŃ zakoŃczenia roku szkolnego 268 ogÓlna charakterstyka szkoŁy 4.Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Raczkach z działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły za 2010r..

Adama Mickiewicza w Siedlcach na rok szkolny 2017/2018warunków działalności, ...

Analiza wyników sprawdzianu uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Raczkach przeprowadzonego w 2009r.. 2; 3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;1 Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Raczkach z działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły za 2009r.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996).Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 190 w Warszawie .. Zarządzeniem Nr 14 /2018 z dnia 30.08.2018 r. powołał zespoły do przeprowadzenia badań.. W szkolnym klubie Wolontariusza w Szkole podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych działało 14 wolontariuszy.Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły..

Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych z nadzoru pedagogicznego.

); opiniowanie decyzji Dyrektora Szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, 2 pkt 3 u.s.o.. Poprawność merytoryczna i metodyczna zajęć wychowawczych.Narodowy Instytut Onkologii im.. Podstawą funkcjonowania szkoły jest oczywiście przede wszystkim nadzór pedagogiczny pełniony przed dyrektora szkoły przy pełnym udziale Pani pedagog.. Tabela przedstawia w % wyniki szkoły w obrębie poszczególnych standardów wymagań w odniesieniu do wyników z województwa podlaskiego: Standardy wymagań .sprawozdanie z dziaŁalnoŚci szkoŁy podstawowej im.. Znam ze słyszenia Librusa i wiem, że jego serwery padły, czego szalenie współczuję, szczególnie tym, który musieli je reanimować.. w roku szkolnym 2012/2013.. Roentgena 5, 02-781 Warszawa NIP:5250008057 REGON: 000288366 tel.. Ustalono sfery działalności szkolnej, które podlegać będą ewaluacji.Sprawozdanie Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. w 2015 roku Warszawa, 17 marca 2016 r.Praca szkoły w czasie epidemii to przesunięcie ciężaru zarządzania szkołą na dyrektora, który musi na bieżąco reagować na zagrożenia z możliwością ingerencji nie tylko w przydział godzin, sposób ich realizacji, ale także delegowanie podległych nauczycieli od zadań dydaktycznych do opiekuńczo-wychowawczych.SPRAWOZDANIE DYREKTORA SZKOŁY ZE SPRAWOWANEGO NADZORU .. ich zadań statutowych poprzez przedstawianie wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego Dyrektor w ramach sprawozdania z nadzoru pedagogicznego przedstawił wnioski z pełnionego nadzoru, podając informację do .opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły lub placówki (art. 54 ust.. Przedstawiamy propozycję sprawozdania z nadzoru pedagogicznego.. W ich wyniku można powiedzieć, że szkoła współpracuje z:Zgodnie z brzmieniem artykułu 40 ust.. janusza korczaka w kleszczowie za rok szkolny 2012/2013.. Myślę, że to, co zostało uwzględnione w arkuszu, będzie przydatne nie tylko nauczycielom przedszkola, ale .Sprawozdanie.. bezpieczeństwa 2017-18 SPRAWOZDANIE z WYPADKOWOŚCI UCZNIÓW i PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im _____ 2016/2017 .. W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2009/10 .. Sprawozdanie z realizacji programu Szkolnego Koła Wolontariusza.. 1 września 2009 r. na placu przed szkołą odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego2.. Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. Baza lokalowa szkoły składa się 7 sal lekcyjnych w tym pracownia komputerowa z 10 stanowiskami komputerowymi (na jeden komputer w szkole przypada 10 uczniów), salka przystosowana do ćwiczeń gimnastycznych, gabinet higieny szkolnej, biblioteka, pokój na-uczycielski, gabinet dyrektora, jadalnia.Współpraca z podmiotami wspierającymi działalność szkoły..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt