Plan pracy wychowawczej klasa 7 doc
Omawianie wyników w nauce i zachowaniu.. Uczniowie muszą być poinformowani o balu kilka tygodni wcześniej, aby każdy z nich mógł przygotować oryginalny strój.4.. Kształtowanie umiejętności wyznaczania .Plan pracy wychowawczej dla klasy I.doc 76 KB; 13 wrz 09 17:09; Plan pracy wychowawczej dla klasy III.doc 67 KB; 13 wrz 09 17:09; Plan pracy wychowawczej dla klasy II.doc Pobierz folder; Zachomikuj folder; 8; 0; 0; 0; 8 plików 0,81 MB bezpośredni link do folderu.. W szczególności sekcje dla uczniów, nauczycieli, rodziców, dane kontaktowe oraz galerie ze zdjęciami z wydarzeń szkolnych.. Rozwój samorządowej działalności uczniów wybór samorządu klasowego.. św. Jadwigi Królowej Polski.. .Dostosowanie sprzętu do potrzeb uczniów.. Plan wychowawczy na rok szkolny 2.. Uczestnictwo rodziców w tzw. Pedagogizacji Cały rok Nauczyciel, rodzice 10.PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY VI a. oraz budowanie poczucia więzi z grupą.. 5.Ustalenie ocen ze sprawowania.PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE CZWARTEJ Cel wychowania: Wzmacnianie poczucia swojej wartości, wyrabianie odpowiedzialności za własne i wspólnie podejmowane decyzje.. 2 ZAŁOŻENIA PLANU Celem planu pracy jest stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju intelektualnego, psychicznego, społecznego, zdrowotnego i moralnego wychowanków.1.. Kształtowanie postawy uczniów nastawionej na rozwiązania - charakteryzujące się samoświadomością, wyobraźnią, kreatywnością..

opracowanie planu pracy.

4.Cechy ucznia wzorowego.. Chomikowe rozmowy.. Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 14407 razy.. 2. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu .. Relacje - kształtowanie postaw społecznych.. Pozostałe lekcje przeznaczone są na apele, wyjścia lub pogadanki wynikające z jednorazowych akcji szkolnych czy indywidualnych potrzeb klasy.PROGRAM PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY VII .. REALIZACJA PROGRAMU Plan należy realizować na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy, w korelacji z innymi przedmiotami, podczas przerw międzylekcyjnych, w czasie wyjazdu na wycieczki, .Program pracy wychowawczej dla klasy VII WZORZEC UCZNIA KLASY VII - kulturalny - samodzielny - odpowiedzialny - tolerancyjny - zdrowy i bez nałogów PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW - prace plastyczne artystyczne - wycieczki i wyjazdy integracyjne - praca indywidualna - rozmowy - gry i zabawy - pogadanki - praca w grupach - dyskusja na forum klasy REALIZACJA PROGRAMU Plan należy realizować na .Plan pracy wychowawczej Klasy 1-4 Technikum Handlowe Opracowanie Edyta Wojda-Kielak Cele ogólne: − Wzajemne poznanie się, integracja zespołu klasowego, wzmocnienie więzi emocjonalnych w klasie; − Przygotowanie do życia w społeczności lokalnej; − Nabycie lepszych umiejętności uczenia się, samopoznanie w celu wzmocnienia wiary wOficjalna strona szkoły podstawowej nr 82 w Krakowie im..

Moje miejsce pracy - szkoła i klasa.

Cele główne: Uczeń skutecznie komunikuje się z rówieśnikami w różnych sytuacjach.. Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?. Zapoznanie z kryteriami oceniania zachowania i z przedmiotów.. Dodatkowo na stronie znajdują się strony poszczególnych klas, na których ich wychowawcy umieszczają .Plan pracy wychowawczej klasy IV.. Budowanie wzajemnych relacji w społeczności szkolnej opartych na szacunku, zaufaniu i życzliwości.. Wybór samorządu klasowego- cechy przewodniczącego klasy 2.. Treści Działania, formy i sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin 1.Tematyka oparta jest na planie wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz na głównych kierunkach polityki oświatowej państwa.. Informacje o uczniach korzystaj ących z pomocy społecznej 7. św. Jadwigi Królowej Polski.. Prawa i obowiązki ucznia- statut szkoły- praca w grupach 3.. Plan zawiera 32 tematy.. PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO OPRACOWANY DLA KLAS IV - VI ( z tematyką godzin wychowawczych) .. Zadania Cele wychowawcze Sposoby realizacji 1.. Pomoc rodziców w organizowaniu imprez i wycieczek klasowych.. Uczeń dba o dobro, bezpieczeństwo własne i innych.PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY I Plan pracy wychowawcy klasy I jest zgodny z planem wychowawczym i profilaktycznym szkoły..

pielęgniarka wychowawcyUczestnictwo rodziców w pracy wychowawczej.

2.Sukcesy i porażki samorządu kl.1 - próba oceny.. Zapoznanie z zasadami BHP w drodze, w szkole oraz podczas wycieczek.. Plan godzin wychowawczych na rok szkolny 3.. Plan zawiera 32 tematy.. W szczególności sekcje dla uczniów, nauczycieli, rodziców, dane kontaktowe oraz galerie ze zdjęciami z wydarzeń szkolnych.. OBSZARY Zdrowie - edukacja zdrowotna.. Zapoznanie z przepisamiPLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO NA LATA 2017 - 2022 DLA KLAS IV - VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wychowawca klasy: Izabela Jeż Program uwzględnia w różnym stopniu wiele kierunków pracy z uczniami, kładzie szczególny nacisk na wspieranie rozwoju ucznia, kształtowanie jego osobowości, przestrzeganie norm społecznych, budowanie postawy życzliwości i współdziałania, integrację .Plan pracy wychowawczej w klasie piątej.. Wykaz uczniów z orzeczeniami Poradni psychologiczno - pedagogicznej 5.. ZADANIA 1. utrzymanie porządku w klasie, szkole i wokół szkoły.. Cele główne: Uczeń zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nimi panować.Oficjalna strona szkoły podstawowej nr 82 w Krakowie im.. Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>> * szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie.PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ .. Strona zawiera informacje z życia uczniów oraz nauczycieli szkoły..

diagnoza pielęgniarska (pomiar uczniów) przygotowanie gazetek tematycznych w klasach.

W ROKU SZK.. 3.Przydzielenie uczniom funkcji i obowiązków w zespole klasowym.. Lista obecno ści na zebraniach z .Tematyka oparta jest na planie wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz na głównych kierunkach polityki oświatowej państwa.. Działania wychowawcze -zabawy integrujące grupę, -pomoc koleżeńska, -praca w grupie, -udział w imprezach szkolnych i klasowych, Okres realizacji 2.Komunikowanie się z rówieśnikami i dorosłymi.. Pomoc trójki klasowej w organizacji życia w klasie.. Indywidualne spotkania z rodzicami.. Plan pracy w bieżącym roku szkolnym -Wybór samorządu klasowego, łączników z biblioteką, zaplanowanie wycieczek szkolnych.. Praca wychowawcza i opiekuńcza prowadzona przeze mnie w klasie I ma na celu ukształtowanie takich postaw i umiejętności, aby uczeń mógł: aktywnie uczestniczyć w życiu i pracy rodziny, klasy i szkoły,1 Plan pracy wychowawczej dla klasy I Wartości Ogólne zadania wychowawcze Efekty (postawy, zachowania) Sposób realizacji Poznajemy się wzajemnie Uczeń pamięta nazwę szkoły i adres, imię i nazwisko dyrektora oraz swego wychowawcy, zna układ pomieszczeń w szkole, zna imiona kolegów i koleżanek, odpowiednio ich używa, nawiązuje kontakty z dziećmi z innych klas.PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE SZÓSTEJ Cel wychowania: Doskonalenie umiejętności współdziałania podczas nauki, zabawy oraz wypełniania przydzielonych obowiązków w domu i szkole, nawiązywania pozytywnych więzi i relacji w środowisku szkolnym i wobec członków rodziny.Plik plan wychowawczy.doc na koncie użytkownika elat6 • folder Plan wychowawczy kl. I-III • Data dodania: 6 lut 2014 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.. Plan pracy w nowym roku szkolnym,2 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLASA TO MY Zadania szczegółowe 1.Wdrażanie do współżycia w grupie i klasie.. PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY VI a Wrocław, 05.09.2016r.. Planowane efekty działań wychowawczych: Uczeń zna swoje prawa i obowiązki.. Strona zawiera informacje z życia uczniów oraz nauczycieli szkoły.. WZORZEC UCZNIA KLASY VII kulturalny samodzielny odpowiedzialny tolerancyjny .. dyskusja na forum klasy .. Odwiedziny w domach rodzinnych.. -stosowanie form i zwrotów grzecznościowych, -zasady kulturalnego komunikowania .utrwalenie więzi emocjonalnych w zespole klasowym (integracja klasy); rozwijanie wzajemnej współpracy pomiędzy klasą Id a Domem Dziecka Nr 1; kształtowanie umiejętności pracy w grupach.. 5.Koleżeństwo i przyjaźń jako podstawa funkcjonowania klasy.. Plan wycieczek i wyj ść klasy z wychowawc ą 4.. Dodatkowo na stronie znajdują się strony poszczególnych klas, na których ich wychowawcy umieszczają .pracy w grupie-informacje na temat szkół ponadpodstawowych-zasady i terminy składania dokumentów do szkoły średniej 1.. - Uświadomienie uczniom potrzeb estetycznych i podstawowych zasad higieny.. Pozostałe lekcje przeznaczone są na apele, wyjścia lub pogadanki wynikające z jednorazowych akcji szkolnych czy indywidualnych potrzeb klasy.Troska o estetyką klasy i szkoły 1.. Bardziej szczegółowoKlasa II Zespół klasowy i samorządność uczniowska 1.Ustalenie planu pracy w kl. 2. .. zapoznanie rodziców z planem wychowawczym szkoły i klasy.Załącznik nr 3 Plan pracy wychowawców klas VII na rok szkolny 2017/2018 I..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt