Wody powierzchniowe prezentacja
Dzielimy je na: słonawe (brakkiczne) - wody w ujściach rzek, a także wody Bałtyku słodkie (większość wód śródlądowych) - zajmują pozostałe 3 procent wód wody płynące (rzeki, strumienie) wody stojące (jeziora ,bagna, stawy).Prezentacja multimedialna na podsumowanie pracy z lekturą „Ania z Zielonego Wzgórza" (cykl 2 lekcji) Lekcja ortografii nie musi być nudna!. Jedną z nich jest bardzo wysokie .Napięcie powierzchniowe - zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazem lub inną cieczą, dzięki któremu powierzchnia ta zachowuje się jak sprężysta błona.. Tylko racjonalne gospodarowanie wodami, czyli połączenie różnego typu przedsięwzięć z zakresu dużej, małej i bio-retencji, najskuteczniej zapobiega skutkom skrajnych zjawisk hydrologicznych.justynasikora95.. Człowiek jednak, chociaŜ w bardzo małym stopniu, potrafi poskromić ten Ŝywioł.. #MałaRetencja.. Dwie największe rzeki naszego kraju to Wisła i Odra.Prawie 90% powierzchni Polski należy do ich dorzecza - to znaczy, że z tak dużego obszaru poprzez dopływy woda trafia najpierw do tych dwóch rzek głównych, a potem do Bałtyku.. Ponory występują w Polsce w Górach Świętokrzyskich , w Dolinie Suchej Wody w Tatrach a także na Wyżynie Krakowsko- Częstochowskiej .. Ostatnie uaktualnienie: 16.01.2019Woda z powierzchni mórz i lądów paruje dostaje się do atmosfery, gdzie ulega kondensacji i tworzy chmury..

Płynące wody powierzchniowe Polski .

ubytki wody: około 0,3 km3 na .Prezentacja multimedialna "Powierzchniowe wody płynące", plik: prezentacja-multimedialna-powierzchniowe-wody-plynace.pps (application/vnd.ms-powerpoint) Geografia .Woda Woda -jeden z Ŝywiołów jeden z Ŝywiołów Nie da się dokładnie poznać, okiełznać Ŝadnego z Ŝywiołów.. Zasolenie mórz jest bardziej zróżnicowane i waha się od 7-8‰ w Morzu Bałtyckim do 46‰ w Morzu Czerwonym.Wody powierzchniowe Polski Trzecią, pod względem zajmowanego areału, formę użytków stanowią wody powierzchniowe.. I chociaŜ wie, Ŝe bardzo trudno jest kształtować taką siłę jaką jest woda, on próbuje i .Wody podziemne Woda podziemna - to woda zmagazynowana w wolnych przestrzeniach skał zalegających poniżej powierzchni Ziemi.. Umie z nim Ŝyć.. PRESJE W ŚRODOWISKU WODNYM (Tomasz Rybak) Zgodnie z priorytetami Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000), kraje członkowskie UE są zobowiązane do podejmowania właściwych działań mających na celu zachowanie lub poprawę stanu wód na obszarach dorzeczy, co jest możliwe .. Najpłycej - w strefie aeracji - występuje para wodna, wody błonkowe i higroskopijne otaczające ziarna, wody kapilarne wypełniające mikropory oraz wody zawieszone, zalegające na powierzchni ograniczonych przestrzennie warstw skał nieprzepuszczalnych.Nie wszystkie wody powierzchniowe docierają do mórz i oceanów..

).Do ponorów wpływają wody powierzchniowe.

O tym, iż woda jest tak unikalną substancją, decyduje nie tylko jej powszechność, ale także pewne właściwości fizyczne.. Nauczyciel pokazuje mapę Polski i globus, wskazuje na polskie morze i rzeki, wyjaśnia znaczenie kolorów na mapie i globusie ( niebieski, zielony, brązowy, żółty).Słownik Wody powierzchniowe co oznacza.. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 4.1.. Promujemy zatrzymywanie wody tam, gdzie ona spadła.. W ten sposób zamyka się obieg wody w przyrodzie.. Bezpośrednio do Morza Bałtyckiego uchodzi też wiele małych rzek z obszaru zwanego przymorzem.Wody powierzchniowe w Polsce Co to są wody powierzchniowe ?. Dzielimy je na: 1.. Ponory sprawiają że rzeka, która bierze swój początek na obszarach nieprzepuszczalnych, z chwilą, kiedy wpłynie na obszar krasowy część jej wód .Wody powierzchniowe.. Ogół wód występujących na powierzchni Ziemi (tj.wszystkie wody stojące lub płynące na powierzchni lądu) Dzielimy ja na słonawe (brakkiczne) oraz słodkie.. Najczęściej występują one w klimatach suchych lub w głębi lądu, w zamkniętych kotlinach, nieckach lub depresjach.Wody powierzchniowe zajmują niecały 1% powierzchni TPN.. Czynniki wplywajace na zanieczyszczenie wod.. Zanieczyszczenie wod powierzchniowych Sposoby zachowania czystości wód Sa to wody ktore wystepuja na powierzchni ziemi i jest do nich łatwy dostep..

Wody powierzchniowe - wody występujące na powierzchni ziemi, łatwe do bezpośredniego ujęcia (czerpania).

RZEKI są naturalnymi ciekami wody, spływającej pod wpływem grawitacji stale lub okresowo korytami albo łożyskami wyżłobionymi przez własną erozję, odprowadzającymi ze swego dorzecza wody opadowe, powierzchniowe i podziemne.. Co to jest Spożycie własne wełny owczej Definicja momencie sprawozdawczym przeznaczono na przydziały deputatowe dla pracowników (członków ; Co to jest Sprzedaż towarów handlowych w placówkach gastronomicznych Definicja zostały zakupione w celu odsprzedaży w niezmienionej postaci po ewentualnym ; Co to jest Indyki Definicja w wieku ponad 2 .Wody gruntowe zasilają również wody powierzchniowe, które mają swoje ujście w morzach i oceanach, stale dostarczając im wody.. Obszar zajęty przez nie w 1994 r. wynosił 830 tys. ha, co stanowi 2,65% ogólnej powierzchni kraju.Wody powierzchniowe - wody śródlądowe z wyjątkiem wód podziemnych, wody przejściowe i wody przybrzeżne, z wyjątkiem sytuacji, kiedy z uwagi na stan chemiczny zaliczyć można do nich również wody terytorialne.. Dobór odpowiedniej metody zależy od tego, co ma być przedstawione na mapie.Plik Wody powierzchniowe w Polsce.ppt na koncie użytkownika Studia.bio • folder ♦ Prezentacje • Data dodania: 8 wrz 2010Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.Wody podziemne można podzielić na podstawie miejsca, w którym występują w gruncie..

Gdy w skladzie wystepuje1,8 % -stanowiąwody obecne na powierzchni lądów (wody powierzchniowe), 1,7% -tworząwody podziemne.

Jakościowe metody prezentacji zjawisk na mapach.. Morza i oceany.. wraz ze wszystkimi mniejszymi swoimi dopływamitworzy SYSTEM RZECZNY.2.. Napięciem powierzchniowym nazywa się również wielkość fizyczną ujmującą to zjawisko ilościowo: jest to energia przypadająca na jednostkę powierzchni, co jest równoważne pracy .Wody powierzchniowe i podziemne 52 4.. Do metod jakościowych zaliczamy min: metodą sygnaturową, metodą zasięgów oraz metodę powierzchniową.. Są tu zarówno jeziora (z ponad 100 różnej wielkości naturalnych zbiorników wodnych 28 jezior ma powierzchnię większą od 1 ha) jak i potoki stałe (łączna suma ich długości wynosi 175 km) oraz potoki okresowe (łączna suma ich długości wynosi 147 km.. Pochodzenie wód podziemnych Infiltracyjne (tworzą się na skutek przesiąkanie do ziemi wód opadowych, roztopowych i powierzchniowych) w glebie)Wody powierzchniowe natomiast mogą mieć temperaturę od nieznacznie poniżej 0°C do ponad 30°C.. Pełny obieg wody w atmosferze trwa 12 dni".. Na Ziemi mamy cztery oceany: Spokojny (Pacyfik) - jest największym z oceanów, rozpościera się pomiędzy wschodnimi wybrzeżami Azji i Australii a zachodnimi brzegami Ameryki.Pobierając próbki wody należy: w przypadku pobierania próbek z płytkich i wąskich cieków zwracać uwagę, aby nie zmącić wody osadem dennym próbki wód powierzchniowych płynących pobierać z nurtu na głębokości ok. 20 - 50 cm poniżej zwierciadła wody lubJustyna Drop WODY POWIERZCHNIOWE W POLSCE Wody powierzchniowe Obecność wód powierzchniowych na danym obszarze uzależniona jest od: Warunków klimatycznych Rzeźby terenu Wielkości opadów atmosferycznych Temperatury powietrza Do wód powierzchniowych Polski zaliczamy: Morze Bałtyckie ( część wód wewnętrznych) Rzeki Jeziora Stawy .3.. RZEKA GŁÓWNA (mająca swoje ujście bezpośrednio w akwenie wodnym -morzu, jeziorze i in.). Dzielimy je na: słonawe (brakkiczne) - wody w ujściach rzek, a także wody Bałtyku; słodkie (większość wód śródlądowych) - zajmują pozostałe 3 procent wód:Wśród wielu skutecznych działań jakie podejmujemy jest retencja.. Zmiany wielkościcałkowitejwody w hydrosferze są minimalne: przychody wody: około0,3 km3 na skutek naturalnych procesów: syntezy wody z gazowego O 2 i H 2; wydzielania wódjuwenilnych z magmy i skał.. 2002 nr 204 poz. 1728) oraz aby zabezpieczyć wydajność ujęcia wody.. Tworzymy prezentację multimedialną .. Tak teŜ jest i z wodą.. Wody powierzchniowe i podziemne; Scenariusz lekcji geografii - Cechy klimatu Polski;listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (DZ. U..Komentarze

Brak komentarzy.