Aktualizacja karty charakterystyki
Więcej porad dotyczących kwestii, na które powinien zwrócić uwagę dostawca lub odbiorca (np. kiedy należyZ uwagi na fakt, iż w dniu 17 stycznia 2017 roku ukazało się sprostowanie do rozporządzenia 2015/830, które zmienia w niewielkim stopniu format karty charakterystyki uprzejmie informujemy, że wszystkie karty charakterystyki sporządzone według przepisów rozporządzenia 2015/830 zachowują swoją ważność do momentu aktualizacji.Należy jednak wyjaśnić, że wszystkie karty charakterystyki sporządzone według przepisów rozporządzenia 2015/830 zachowują ważność do momentu aktualizacji.. Choć aktualizacja danych leży po stronie podmiotu dostarczającego niebezpieczne substancje, użytkownik może w dowolnym momencie zlecić wykonanie aktualizacji karty charakterystyki.. Mieszaniny Charakterystyka chemiczna Mieszanina poniższych substancji i domieszek.KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja: 1.0 NITROSEPT PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK Aktualizacja - Strona 4 z 16 Wyposażenie ochronne osoby udzielającej pierwszej pomocy Podczas udzielania pierwszej pomocy środki ochrony dla ratownika nie są konieczne, choć zaleca się stosowanie rękawiczek chirurgicznych.. 9 rozporządzenia REACH dostawca ma wówczas obowiązek nieodpłatnego dostarczenie .Aktualizacja kart charakterystyki substancji niebezpiecznych Obowiązek dostarczania i aktualizowania karty charakterystyki substancji chemicznej czytaj więcej »Sprawdzenie, aktualizacja kart charakterystyk zgodnie z obecnymi przepisami Gwarancja zgodności sprawdzonej karty charakterystyki.Pytanie: Jak często należy aktualizować wersję kart charakterystyki substancji niebezpiecznych?.

Aktualizacja kart charakterystyki.

Adres: 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA Telefon:: (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 1.. Karta charakterystyki (SDS) jest opracowywana na podstawie Rozporządzenia WE 1907/2006 REACH, paragraf 31, załącznik II, który został zmieniony Rozporządzeniem WE 2015/830 z dnia 28.05.2015 r. ze sprostowaniem z dnia 17.01.2017 r. Karta charakterystyki substancji lub mieszaniny jest niezbędna, aby prawidłowo .17 stycznia 2017 roku weszło małe sprostowanie, lekko zmieniające format karty charakterystyki.. Możliwość rabatów przy większych zamówieniach Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34 lub…Aktualizacja kart charakterystyki - kiedy zlecić?. Należy zapoznać się z instrukcją stosowania i obsługi w karcie produktu, jeżeli jest dostępna..

4.2.Tworzymy karty charakterystyki od podstaw, dokonujemy aktualizacji, przekładów na języki obce oraz j. polski kart.

Oznacza to, że powyższe sprostowanie będzie trzeba uwzględnić dopiero podczas sporządzania kart charakterystyki dla nowych produktów, a także podczas dokonywania aktualizacji.Karta Charakterystyki Soft Care Fresh Następujące informacje dotyczą zastosowań wskazanych w podsekcji 1.2. karty charakterystyki.. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.) Data sporządzenia:08.99.. Dopiero przy kolejnych aktualizacjach sprostowanie wchodzi w życie.Data sporządzenia: 10.04.06 Data aktualizacji: 24.06.19 KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do usuwania naklejek Strona 2 z 7 P280 - Stosować rękawice ochronne oraz ochronę oczu.. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006Z dniem 1 czerwca 2015 roku została wydana aktualizacja rozporządzenia dla wszystkich substancji i mieszanin, w których każda karta charakterystyki substancji chemicznej musi posiadać obowiązkowy opis klasyfikacji i odpowiednie oznakowanie.Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego, MSDS (skrótowiec od ang. material safety data sheet), SDS (ang. safety data sheet) - dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna (dawniej preparat), a także podstawowe dane fizykochemiczne na jej temat.KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 830/2015 Data sporządzenia: 01.06.2013 Aktualizacja: 02.10.2018 Parafina PZ 45 Wersja: 3.1 CLP Strona 3 z 8 przeszkolone, wyposażone we właściwą odzież i sprzęt ochronny..

Jednakże wszystkie karty sporządzone przed tym okresem na podstawie rozporządzenia 2015/830 zachowują ważność do momentu aktualizacji.

Mowa o takich przypadkach jak: pojawienie się nowych informacji o substancji .Nowa wersja karty charakterystyki sds opatrzona datą i oznaczona jako „Aktualizacja: (data)" dostarczana jest bezpłatnie w wersji papierowej lub elektronicznej wszystkim odbiorcom substancji lub mieszaniny, którym dostawcy dostarczyli ją w ciągu ostatnich 12 miesięcy.Karta charakterystyki - aktualizacja Centrum Ekotoksykologiczne oferuje sporządzanie, tłumaczenie i sprawdzanie kart charakterystyki.. Patrz rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, załącznik V, pkt 3 i 4.. IDENTYFIKACJA .Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej i chemicznej zawiera opis zagrożeń, które może spowodować dana substancja, metod obniżających ryzyko kontaktu z nią, sposobów postępowania w niebezpiecznych sytuacjach i podstawowe dane fizykochemiczne.1 Aktualizacja Wersja numer 1.1 CLP KARTA CHARAKTERYSTYKI wg Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 453/2010 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.. Zgodnie z art. 31 ust.. Data aktualizacji: 06.03.. Z jakich przepisów wynika, czy producent ma obowiązek poinformowania że wydał nową kartę charakterystyki, czy jest termin określony w przepisach dotyczący ich aktualizacji?AKTUALIZACJA..

9 rozporządzenia REACH, który w jasny i czytelny sposób wskazuje, kiedy należy dokonać aktualizacji karty charakterystyki substancji lub mieszaniny niebezpiecznej.

Identyfikator produktu: Nazwa ACETON Numer identyfikacyjny Numer indeksowy: , Numer WE: , Numer CAS: Numer rejestracji XXXX Inne nazwy: propanon, dimetyloketon, dwumetyloketon 1.2.Strona 1/5 Data sporządzenia karty: 02-01-2012 Aktualizacja: 03-10-2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Podstawa : Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 201r.. Jest przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w cel Powstające pary pokrywać .KARTY CHARAKTERYSTYKI (SDS) Najważniejszy dokument w łańcuchu dostaw.. W trakcie pożaru może powstać tlenek węgla, dwutlenek węgla i sadza.. Czy zatem karty .Data aktualizacji 24.01.2019 Numer wersji 1.0 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego w obowiązującym brzmieniu OFFICE CLEAN SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3.2.. Sprawdź naszą pełną ofertę!ZMIANY W KARTACH CHARAKTERYSTYKI PO 1 CZERWCA 2015 r. Od 1 czerwca 2015 r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia CLP w zakresie znakowania niebezpiecznych mieszanin chemicznych.. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U.. Mówi o tym art. 31 ust.. P302 + P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.W przypadku aktualizacji karty charakterystyki dany dostawca musi dostarczyć zaktualizowaną wersję wszystkim odbiorcom, do których dostarczano tę substancję lub mieszaninę w ciągu ostatnich 12 miesięcy.. Producent: ZAKŁAD PRODUKCYJNY "DOREX" Spółka z o.o. [1] Zwolnienia: mieszaniny jonowe..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt