Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły 2018 19
Program wychowania przedszkolnego Zabawy z porami roku; Plan Pracy przedszkola na rok szkolny 2017/2018; Statut Przedszkola ; Realizacja projektu Nowoczesne Przedszkole - koła zainteresowań; Kalendarz .Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze 2017/2018 - szkoła podstawowa Zobacz więcej Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2014/2015 w Liceum Ogólnokształcącym im.. ADAMA MICKIEWICZA W SIEDLCACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Źródła informacji: • Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im.. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz § 31 ust.. Tylko nielicznym nauczycielomPodstawa prawna: Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły - art. 69 ust.. : Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.),Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ‒ Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078), Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. PrawoSprawozdanie z nadzoru i raport z ewaluacji wewnętrznej rok szkolny 2018/2019 Nadzór sprawowany był zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego w oparciu o plan nadzoru opracowany przez dyrektora przedszkola oraz koncepcję pracy przedszkola, programZgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245 z późn..

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2018.

Plan nadzoru zawiera .Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.. W sprawozdaniu pozostawiono wykropkowane miejsca, aby dyrektor mógł go zmodyfikować i dostosować do własnych potrzeb.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015 r. poz. 1214) 5.. Sprawozdanie .Misja szkoły "Nasza szkoła fundamentem Twojej przyszłości, bowiem ad maiora natus sum".. Wzór sprawozdania można pobrać również tutaj>>określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 14 maja 2013 r. Ad.1 .. Adama Mickiewicza w Siedlcach na rok szkolny 2017/2018Cele ogólne nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/19 sprawowanego przez dyrektora szkoły wiążą się z: Realizacją kierunków polityki oświatowej pań stwa: • 100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.Sprawozdanie wychowawcy..

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego2018/2019.

1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 - tekst jednolity ze zm.) oraz § 22 ust.. o systemie oświaty ( tj. Dz.U.. Wyniki egzaminu gimnazjalnego lata 2002-2017 Sprawozdania - 1 półrocze 2018/2019.. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19; .. Śródroczne ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego 2018/2019 Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego 2017/2018 .Poniżej przedstawiamy propozycję sprawozdania z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018.. Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2019/2020 Rok szkolny 2018/2019.. Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U.. Ewaluacja .. Szkoły aktywnie współpracują z organizacjami ze środowiska lokalnego, co przynosi obopólne korzyści, a poprzez różnorodne .Plan nadzoru pedagogicznego został opracowany zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego, ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.. okresie.. Dyrektor wspólnie z Radą Pedagogiczną opracował harmonogram ewaluacji wewnętrznej.. zmianami), dyrektor szkoły podstawowej powinien do 15 września opracować i przedstawić radzie pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego na bieżący rok szkolny.4..

w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. poz.1658) Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Formami nadzoru pedagogicznego są:Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w przedszkolu za rok szkolny 2017/2018 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w przedszkolu publicznym Przykład sprawozdania z nadzoru pedagogicznego za pierwsze półrocze Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w przedszkolu niepublicznym Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2019/2020: kontrola .Sprawozdanie dyrektora ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego z roku szkolnego 2016/2017 Na podstawie art. 31 ust.. poz. 2156 ze zm.)Czytaj więcej o: Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 31 sierpnia 2018 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 Zgodnie z rozporządzeniem, dyrektor przedszkola przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego do 31 sierpnia.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez .. 2018/2019 oraz wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w ww.. 21 Statutu ZPS w Szerzawach) 1.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM.. z 2015 r. poz. 1270), art. 40 ust.. Wnioski z raportu ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny 2018/19 7.wybranych obszarów pracy szkoły w roku szkolnym 2018/19 Plan nadzoru na rok szkolny 2018/2019 przedstawiono wraz z załącznikami na posiedze-niu Rady Pedagogicznej w dniu 11 września 2018 r. Nr protokołu RP 8/2018 r Opracowała: Iwona Kałużna Dyrektor SzkołySprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego 2018/2019; Raport z ewaluacji wewnętrznej 2018/2019 ..

Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych z nadzoru pedagogicznego.

1-3 rozporządzenia MinistraNadzór pedagogiczny dyrektora sprawowany był zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996).Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach w I półroczu roku szkolnego 2018/2019 (na podstawie art. 40 ust.. Może oczywiście przedłożyć dokument do zapoznania się, ale w przypadku podsumowania śródrocznego warto zrobić to ustnie, może w formie prezentacji.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr1 w Krynicy-Zdroju za rok szkolny 2016/2017.. Wybrano obszar Dzieci są aktywnePrzepis § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego stanowi uszczegółowienie powyższego przepisu.. Analiza powyżej wymienionych dokumentów, jak i obserwacja własna dyrektor szkoły, pozwoliła na sformułowanie następujących spostrzeżeń: 1.. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznegoz uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/19 6.. 7 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r., poz. 534).Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018.. Przebieg nadzoru W roku szkolnym 2018/2019 dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzygach sprawował nadzór pedagogiczny zgodnie z opracowanym przez siebie planem nadzoru pedagogicznego.. KEN w Przasnyszu W roku szkolnym 2014/2015 nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły był sprawowany na podstawie: ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku (tekst jedn.. Dokumenty na rok szkolny 2017/2018 .. 7 ustawy z 7 września 1997 r. o systemie oświaty .Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 1 Opracowała: mgr Lucyna Jolanta Szymaoska WYNIKI I WNIOSKI z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019 Nadzór sprawowany był zgodnie z art. 51 ust.. Klasyfikacja - 2018 -2019. za rok szkolny 2017/2018 .. Plan ten został przedstawiony na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 14.09.2018 r., radę rodziców zapoznano - 14.09.2018r.sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt