Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej w szkole podstawowej
Sprawozdanie z działalności wychowawcze i profilaktycznej w klasach I - VI w roku szkolnym 2012/2013 .. według swoich planów pracy wychowawczej i sytuacji wynikających w danym momencie.SZKOŁY PODSTAWOWEJ .. Sprawozdanie z pracy dydaktycznejPlan pracy wychowawcy klasy I jest zgodny z planem wychowawczym i profilaktycznym szkoły.. ORŁA BIAŁEGO W CZERNINIE .. Pierwsze półrocze za nami, wszystkim dziękujemy i poprawę w niedociągnięciach obiecujemy.. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Lp.. Klasa III liczy 10 uczniów.. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014.. bardzo dobre) - w bieżącym roku szkolnym 2016/2017 otrzymało 24% uczniów klas IV-VI (37 uczniów na 154).Jest to wynik wyższy niż w zeszłym roku 2015/2016 - 19,44%.Najwięcej uczniów zasłużyło na świadectwo „z paskiem" w klasach: IVb i VIa (po 8 osób w każdej z .Sprawozdanie z pracy dydaktycznej dla klasy 1 szkoły podstawowej.. Nie wie, czy jego wysiłek nie poszedł na marne.Opis i analiza problemu wychowawczego w Szkole Przysposabiającej do Pracy.. Brak kultury osobistej/ niewłaściwe zachowanie 3.. Cel ogólny: Poznawanie się,adaptacja do szkolnych warunków.. W II semestrze r. szkolnego 2013/2014 pracowały 13 oddziały, w których uczyło się 289 uczniów, w tym: - 25 uczniów w oddziale przedszkolnym „O" - 264 uczniów w klasach I-VI..

Opis i analiza rad pedagogicznych w szkole podstawowej.

Naruszanie norm/ zasad współżycia w szkole 4.Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej im.. Praca wychowawcza i opiekuńcza prowadzona przeze mnie w klasie I ma na celu ukształtowanie takich postaw i umiejętności, aby uczeń mógł: aktywnie uczestniczyć w życiu i pracy rodziny, klasy i szkoły,sytuacji dydaktyczno - wychowawczej w szkole przy użyciu ankiet, rozmów indywidualnych, obserwacji oraz analizy dokumentacji.. Cele operacyjne: Uczeń: zna imiona kolegów z klasy, rozpoznaje kolegów z klasy wśród uczniów szkoły, ma poczucie więzi z członkami swojej klasy,Zdalna szkoła powinna opierać się na ciekawych projektach, a nie żmudnych lekcjach - tłumaczy Paweł Gryc, nauczyciel historii w Szkole Podstawowej im.. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW: -rozmowy, -gry i zabawy, -pogadanki,Mija kolejny rok naszej wspólnej pracy.. Podpis wychowawcy.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Uwzględnianie w toku pracy na lekcji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; mgr Agnieszka Piontek-Prusinowska.. Lidia Głowik.. Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych uczniów.. W drugim semestrze czeka nas praca niech więc każdy z ferii bezpiecznie wraca..

Analiza efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Kęty.. K. Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2006/2007.. za rok szkolny 2008/2009 mgr Agnieszka Piontek-PrusinowskaNa jesiennym koncercie w Zielonej szkole, niech każdy się dowie, zaprezentowaliśmy inscenizację pt.,,Jesień i jej synowie".. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski „Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .1) stopień i sposób realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz planu pracy wychowawczej klasy; realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły (wychowanie patriotyczne, zdrowotne, ekologiczne..

dydaktyczno - wychowawczej .

2.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 nauczyciela wspomagającego dla uczennicy klasy 1 szkoły podstawowej.Nasza szkoła jest szkołą koordynującą, a partnerami w projekcie są szkoły podstawowe w Słowenii, Portugalii, Hiszpanii, Holandii i na Łotwie.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Zastosowanie wybranych metod w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną .Plan pracy wychowawczej dla klasy VI Wychowawca: mgr Katarzyna Rzepecka Program wychowawczy dla klasy VI opracowano na podstawie Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej w Bolechowicach.. Metody nauczania F. Szlosek: podające (opowiadanie, wykład, opis, pogadanka); eksponujące (pokaz z elementami przeżycia); programowe ( w oparciu o program nauczania, przy użyciu książki, komputera itp.);Sprawozdanie z pracy koordynatora i zespołu do spraw bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 2 im.. 4,75 i zachowanie min.. Integralną część programów stanowiły działania podejmowanePROGRAM PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I.. Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.1 1 Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej Szkoły Podstawowej z O. nr 1 im..

Analiza przypadku pracy z uczniem zdolnym ... SPIS TREŚCI.

Świadectwa z wyróżnieniem (średnia ocen min.. POMIAR DYDAKTYCZNY SZKOŁY.. Cele Zadania Sposoby realizacji Realizatorzy 1. str. 12 Sprawozdanie z działalności dydaktyczno - wychowawczo-opiekuńczej i zadań dodatkowych.. Z tej racji pragniemy podzielić się z Państwem wiadomościami na temat pracy szkoły w drugim semestrze.. Publicznego Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu .. Bardziej szczegółowoStatut Szkoły Podstawowej im.. W roku szkolnym 2017/2018 grupa dzieci 2,5 - 3, 4 letnich liczy 24 osoby (14 dziewczynek, 10 chłopców) w tym jeden czterolatek, 18 dzieci 3-letnich i 5 dzieci .Sprawozdanie z pracy .. PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM.. Wychowawca: Maria Szczęch.. Konstrukcja programu pozwala na rozszerzenie celów edukacyjnych i sposobów ich realizacji.. W roku szkolnym 2006/2007 pracowano zgodnie z planem dydaktycznowychowawczym z uwzględnieniem stopnia realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki.. Katarzyna Gąsiorek.. Nazwisko D. Nauczany przedmiot, dodatkowe funkcje Język angielski, wychowawca klasy IV Łączna liczba godzin 29 Koła pozalekcyjne 2 (ZDW oraz zajęcia dodatkowe rozwijające z języka angielskiego) Podnoszenie własnych .szkoła podstawowa podstawówka Jaworzno.. Klasa III BW literaturze przedmiotu mamy do czynienia z różnymi podziałami zarówno form, jak i metod pracy dydaktycznej.. Absencja szkolna 2. w roku szkolnym 2007/2008.. Podgląd treści.. bozena144, 2017-01-19, ocena: Bardzo przydatne .. św. Jana Kantego w Tryńczy: pdf: Dla nauczycieli: Otwórz: Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczo opiekuńczej za drugie półrocze roku szkolnego 2019/2020: doc: Raport ze zdalnego nauczania: doc: Roczne sprawozdanie klasyfikacyjne IV-VIII rok szkolny 2019/2020: doc: Sprawozdanie z pracy dydaktyczno .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRODRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W KAMIONCE W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 Program wychowawczy i program profilaktyczny szkoły był realizowany zgodnie z planem.. Jana Kochanowskiego w Lublinie w roku szkolnym 2018/2019 .. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.sprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktycznej w grupie dzieci 2,5 - 3 letnich gminnego przedszkola samorzĄdowego w sulĘczynie za pierwsze pÓŁrocze roku szkolnego 2017/2018.. Test kompetencji w VI klasie szkoły podstawowej najlepiej napisały klasy, kolejno: 1 d, 1 a, 1 b, 1 e, 1 c.sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - „krasnoludki".. Prowadzono zajęcia pozalekcyjne dla uczniów: 1.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Bezpieczna Szkoła, planów pracy wychowawczej, kalendarza imprez, dokumentacji pedagoga, sprawozdań nauczycieli, samoocen składanych przez nauczycieli, sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt