Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego interpretacja
Wskaźniki cząstkowe - opisujące pojedyncze, mało złożone zjawiska.. Opracowania tego typu kil-kakrotnie były aktualizowane z uwagi na zmiany wymogów dotyczących szcze-gółowości prezentowanych danych.. Tak, jak już wcześniej wspominałem, poszczególne wskaźniki możemy przypisać do czterech grup: wskaźniki płynności finansowej, zadłużenia, rentowności i sprawności działania.Mimo że działalność jednostek samorządu terytorialnego (JST) znacząco różni się od działalności przedsiębiorstw nastawionych na zysk, narzędzia analizy finansowej można uznać za bardzo pomocne w procesie podejmowania decyzji, jak również ocenie szeroko rozumianej efektywności JST.służących do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.. Przedmiotowo wskaźniki podzielono na: - wskaźniki budżetowe, - wskaźniki na mieszkańca, - wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych.. Zaprezentowane wyniki pozwalają również na porównania pomiędzy różnymi samorządami, gdyż wskaźniki zostały policzone dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego.. o finansach publicznych łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów.opracowanie „Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012-2014", które pozwala jednostkom samorządu terytorialnego, w ramach poszczególnych typów i kategorii, na samodzielną ocenę kondycji finansowej pod względem możliwości zaciąganiaSytuacja finanSowa jednoSteK samorządu terytorialnego zaKres szKolenia PROGRAM SZKOLENIA 1/ diagnoza stanu aKtualnego - prezentacja podstawowych wskaźników do oceny sytuacji finansowej jednostki na tle podobnych gmin czy powiatów - prezentacja procesu wnioskowania w oparciu o wybrane rzeczywiste przykłady kształtowania się wielkościWskaźnik ten jest jedynym z wielu wskaźników wykorzystywanych do szerokiej analizy, przedmiotem której jest dokonanie oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego..

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2015 - 2017.

Wskaźniki podzielone zostały na trzy grupy (przy równoczesnym podzialeTabela 1.. Istota wydatków jednostek samorządu terytorialnego oraz przyczynyKatedra Prawa Finansowego Finanse samorządu terytorialnego - podstawy wyodręb-nienia, struktura 1.. Na stronie resortu finansów opublikowano wskaźniki służące do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010.Ministerstwo Finansów opracowało zestaw wskaźników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz informacje o nadwyżce operacyjnej w JST w latach 2015-2017.. Wskaźniki do decyzji JST i badań naukowych.. Od 2008 roku Ministerstwo Finansów pu-blikuje opracowania pod nazwą: Wskaźniki do oceny sytuacji finansowejMinisterstwo Finansów opracowało zestaw wskaźników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) w latach 2014-2016.. Pozwalają one m.in. na ocenę sytuacji finansowej JST, w tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zobowiązań.- Wskaźniki dla metropolii (12 miast na prawach powiatu) - Wskaźniki dla województw.. Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007 - 2009>>Do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorial-nego wykorzystywany jest zestaw powiązanych ze sobą logicznie wskaźników..

Ministerstwo Finansów opracowało zestaw wskaźników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) w latach 2014-2016.

Wskaźniki stosowane przez Ministerstwo Finansów do oceny sytuacji finansowej JST Rodzaj wskaźnika Opis pomiaru wskaźniki budżetowe 1. udział dochodów bieżących w dochodach ogółem, 2. udział dochodów własnych w dochodach ogółem, 3. udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem, 4.czących jednostek samorządu terytorialnego, szeroki zakres przetworzonych danych finansowo-ekonomicznych, dostarczają przede wszystkim opraco-wania Ministerstwa Finansów.. Ponadto ich udział w strukturze dochodów wykazywał tendencję wzrostową - z 89,60% w 2011 roku do 92,13% w 2013 roku.. Wskaźniki te dotyczyć będą również nadwyżki operacyjnej w samorządach we wspomnianym okresie.Ministerstwo Finansów opracowało zestaw wskaźników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) w latach 2014-2016.. Występują bowiem ścisłe związki mię-GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Streszczenie Cel - przedstawienie wybranych wyników badań własnych, przedmiotem których była oce-na efektywności systemów zarządzania gospodarki finansowej jednostek samorządu tery-torialnego, położonych w województwie świętokrzyskim.Ocena sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego ..

1 Ministerstwo Finansów prezentuje zestaw 20 wskaźników służących do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Wskaźniki dotyczą też nadwyżki operacyjnej w JST w tym samym okresie.Wskaźniki syntetyczne - obejmujące wiele zdarzeń gospodarczych.. Ocena przeprowadzona została w oparciu następujące wskaźniki: W1.W latach 2011 - 2013 stanowiły one średnio 90,61% dochodów ogółem jednostek samorządu terytorialnego z Wielkopolski.. Wskaźniki dotyczą też nadwyżki operacyjnej w JST w tym samym okresie.5.4.. Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2015 - 2017.. Do oceny sytuacji finansowej gmin wykorzystano wskaźniki: dochodów i wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, samodzielności finan-Badaniem objęto 257 jednostek samorządu terytorialnego (za wyjątkiem województwa samorządowego) w podziale na: - gminy miejskie (15), - gminy wiejskie (113), - gminy miejsko-wiejskie (94), - miasta na prawach powiatu (4), - powiaty (31).. Jego walorem informacyjnym jest pokazanie, jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki inwestycyjne.Dochody bieżące jednostek samorządu terytorialnego w okresie analizy wzrastały ze 163 mld zł w 2013 r. do 223 mld zł w 2018 r., co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu CAGR na poziomie 6,47%.. W pracy 5 wskaźników zostało wyłączonych z analizy ze względu na silną wzajemną korelację.W artykule przedstawiono stosowane przez samorządy narzędzia oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, a wśród nich powszechnie używaną analizę wskaźnikową, oraz zaprezentowano autorski model służący do analizy i zarządzania długiem publicznym ujęty w postaci równania macierzowego U x E = K, w którym za .Zagadnienie oceny gospodarki finansowej samorządu terytorialnego jest bar-dzo szerokie, dlatego analizie poddano wybrane dziedziny tego obszaru proble-mowego..

Pierwszy tego typu katalog dotyczył latznalazła szerszego zastosowania w analizach finansowych jednostek samorządu terytorialnego2.

Również wydatki jednostek samorządu terytorialnego możemy podzielić na bieżące oraz .Zestaw wskaźników do oceny sytuacji finansowej JST.. Ministerstwo Finansów przygotowuje cyklicznie wskaź-niki dla jednostek samorządu terytorialnego, mogących stanowić 9Kosek -Wojnar M. Surówka K.,Finanse samorządu terytorialnego, Kraków 2002, s. 8385.ników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest katalog opracowany przez Ministerstwo Finansów.. Materiały I-II Wskaźniki JST 2015-2017 opis I-II _Wskaźniki _JST _2015-2017 _opis.pdf 0.09MB Załącznik III .Ministerstwo Finansów opracowało zestaw wskaźników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz informacje o nadwyżce operacyjnej w JST w latach 2015-2017..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt